پایگاه خبری بهار نیوز 7 آذر 1398 ساعت 19:55 http://www.baharnews.ir/note/192876/پايان-اعتراض -------------------------------------------------- عنوان : پايان اعتراض؟! -------------------------------------------------- متن : محمد توکلی بنابر آنچه از سوي مسئولان و تريبون هاي عمومي مطرح مي شود اعتراضات اخير در خصوص تصميم سران قوا براي افزايش قيمت بنزين به نقطه پاياني رسید و تجمعات عليه آشوبگران جايگزين تجمعات اعتراضي عليه افزايش قيمت بنزين شده است. البته شواهدي همچون تداوم قطعي اينترنت در برخی مناطق كشور، حاكي از آن است كه تحليل برخي مراكز تصميم گير احتمال تكرار چنين اعتراضاتي است، اما بياييم فرض كنيم كه اينترنت به كلي وصل شود و شرايط جامعه نيز از التهاب و اعتراض موجود عبور كرده و عادي شود. حتي در اين حالت فرضي افزايش قيمت بنزين هم متوقف شده و گراني هاي اخير نيز تبديل به ارزاني شود. آيا در اين شرايط فرضي كه وقوع آن در عمل ناممكن است هم مي توان از پايان اعتراضات سخن گفت؟ بياييم ۱۰ سال به عقب بازگرديم و بحران پس از انتخابات ۸۸ را به ياد بياوريم. در آن روزها شاهد بوديم كه با گذشت مدتي از آن اعتراضات مسئولان كشور و رسانه هاي عمومي از پايان يافتن آن اعتراض سياسي سخن گفتند و آنچه اصطلاحا فتنه مي خواندند را پايان يافته اعلام كردند. ۴ سال پس از آن روزها و ۴ سال بعدتر در روزهاي انتخابات ۹۲ و ۹۶ شاهد بوديم كه همان شعارهاي اعتراضي مربوط به آن حوادث تبديل بلندترين صدايي شد كه در شهرها به گوش مي رسيد. كمي كه از انتخابات ۹۶ گذشتيم با شرايطي تازه در دي ماه آن سال روبرو شديم، صداهاي اعتراضي تازه اي در جامعه بلند شد كه هدف خود را عبور از دوگانه اصول گرا و اصلاح طلب مي دانست. آن اعتراضات كه توجه جدي به لايحه هاي زيرين آن مي توانست به اصلاحات ساختاري منجر شود اغتشاش و آشوب خوانده شد و پس از مدتي نيز در ظاهرا خاموش شد. عتراض اخير هم اندك اندك به سرنوشت موارد مشابه هم در سال هاي ۷۸، ۸۸ و ۹۶ دچار خواهد شد اما آيا ايجاد اين آرامش در ظاهر جامعه لزوما اتفاقي مبارك است؟! به نظر مي آيد كه نوع مواجهه اي كه با اعتراض شاهد هستيم كه آن را تنها حق گروه هايي از جامعه مي دانند كه وفاداري خود را اثبات كرده باشند سبب آن مي شود كه: ۱- شاهد ايجاد دوقطبي در ميان شهروندان باشيم و شكاف هاي درون جامعه تشديد شود. ۲- اعتراضات به جاي نمايان شدن در سطح جامعه به زيرپوست آن هدايت شود و غيرقابل كنترل تر از پيش با خشونتي بيشتر عيان شود. ۳- با تقليل اصل اعتراضات به جنبه هاي اقتصادي و مخاطب آن به دولت مستقر واقعيت هاي موجود در جامعه آن طور كه بايد و شايد در نظام تصميم گيري كشور مورد توجه جدي قرار نگيرد. ۴- همچون حوادث اعتراضي گذشته با كهنه شدن زخم هاي حاصل از اين اعتراض و بي توجهي به آن سرباز كردن دوباره آن در آينده اي نه چندان دور را شاهد خواهيم بود.