پایگاه خبری بهار نیوز 2 خرداد 1398 ساعت 14:37 http://www.baharnews.ir/news/178403/فهرست-هوشمند-انبارهای-فضایی -------------------------------------------------- عنوان : فهرست هوشمند در انبارهای فضایی -------------------------------------------------- گروه علمی: در ماه‌های اخیر روسکاسموس دستگاهی را به ایستگاه فضایی فرستاد که فهرست هوشمند بار انبارهای ایستگاه بشمار می‌رود و هر محموله و قطعه یا جعبه، بارکد خود را دارد و از طریق این دستگاه فضانوردان می‌توانند به فوریت محل قرار گرفتن آن را در انبارهای ایستگاه پیدا کنند. متن : اقامت طولانی سرنشینان ایستگاه فضایی بینالمللینیازمند رساندن تدارکات لازم برای این جمع چندنفرهاست. آب، غذا، لوازم بهداشتی، وسایل شخصی و غیره.در کنار نیازمندی های فضانوردان که در بیشتر موارد تعدادشان به شش نفر می رسد و مسلماً دارای حجم و تنوع قابل توجهی هستند، انجام آزمایش های مختلف علمی، نظافت ایستگاه فضایی، لوازم مورد نیاز برای کارهای مختلف و حتی تفریحات فضانوردان، فهرستی طولانی رابوجودمی آورد که در مواردی به صدها نمونه مختلف می رسد. این مواد و تجهیزات توسط سفینه های باربری بدون سرنشین یاسرنشیندارباید به ایستگاه فضایی رسانده شوند.در ایستگاه فضایی هم باید هر کدام از آنها در قفسه و انبارهای مخصوص به خودشان قرار گیرند تا در موقع ضروری استفاده شوند. در نظر بگیرید تنها ناو باربری بدون سرنشینپروگرسدر هر مرتبه، باری به وزن بیش از دو و نیم تن را با خود به ایستگاه فضایی بینالمللیمی برد و فضانوردان باید این بار را تخلیه و در انباری های ایستگاه بچینند.به دلیل حجم بالای بار و تنوع آن، در ماه های اخیرروسکاسموسدستگاهی را به ایستگاه فضایی فرستاد که فهرست هوشمند بار انبارهای ایستگاه بشمار می رود و هر محموله و قطعه یا جعبه، بارکد خود را دارد و از طریق این دستگاه فضانوردان می توانند به فوریت محل قرار گرفتن آن را در انبارهای ایستگاه پیدا کنند. اما در هر حال قسمت هایی از ایستگاه فضایی بینالمللی، همیشه به محل نگهداری مواد و وسایل اختصاص دارد تا پراکنده نباشند و دست و پاگیر نشوند.