پایگاه خبری بهار نیوز 13 تير 1398 ساعت 16:40 http://www.baharnews.ir/news/181744/جواد-زرینچه-سرپرست-استقلال -------------------------------------------------- عنوان : جواد زرینچه سرپرست استقلال شد -------------------------------------------------- گروه ورزشی: بازیکن پیشین استقلال، به عنوان سرپرست جدید این تیم انتخاب و جایگزین اصغر حاجیلو شد. متن : باحکمامیرحسین فتحی، جواد زرینچه به عنوان سرپرست تیم بزرگسالان استقلالانتخابشد.در حکم فتحی برای زرینچه آمده: برادر ارجمند جنابآقایجواد زرینچه نظر به تعهد، توانمندی،سوابقدرخشان و تجارب ارزشمندتان درعرصهباشگاهی و ملی به این وسیله جنابعالی را به عنوان سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان استقلال ایران منصوب می کنم.با توجه به سیاست های کلان باشگاه در استفاده از تجارب پیشکسوتان خوشنام ومورد علاقههواداران در جایگاه هایمختلفو برنامهریزیباشگاه در جهت نیل به موفقیت ها، حضور یک پیشکسوت باسوابقدرخشانبه منظورهدایت،نظارتوحمایتاز بازیکنان، کادر فنی و پشتیبانی تیم به عنوان مدیر یا سرپرستضروریبهنظرمی رسد.امروزادارهتیمیمتشکل ازچند ده میلیون عضو، نیازمند رعایت تمامشاخصه هایلازم از جمله نظم، قاطعیت و تجربه است. حفظ و رعایت شأن باشگاه و همه ارکانآنخصوصاً هواداران، ایجاد همدلی در میان تمام اعضا، ایجادآرامشو دور ساختن حاشیه از اطراف تیم، برقراری نظم و پیاده سازیآییننامه انضباطی و دستورات باشگاه،یادآوریبه اعضای تیم دراحترامبه همه اهالی فوتبالشاملمسئولان، داوران، مربیان و بازیکنان تیم حریف، اهالی رسانه و هواداران،تکریمپیشکسوتان، رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی،تاکیدبر اجرای قوانینداخلیتیم و باشگاه، رسیدگی به امور اداری و اجرایی تیم در مسابقات، تمرینات و اردوها،نظارتبرعملکرد تیماعم از فنی، پشتیبانی، تدارکات و پزشکی، برقراری تعامل و روابطحسنهبا نهادها و سازمان های مربوطه در جهت پیشبرد اهداف تیم از جمله وظایف مدیریت تیم به شمارمی آید.انتظار می رودگزارش عملکردبخش هاوارکانتیم بهصورتدوره ای ومنظمو مکتوب به اینجانب ارائه شود.امید است با اتکا به پروردگار متعال و با همکاری و هماهنگی کامل با معاونین و ارکان اجرایی باشگاه و کادر فنی تیم در انجام وظایف محولهموفقو موید باشید.در پایان از زحمات و تلاش های بی شائبه و دلسوزانه برادرگرانقدرمجنابآقای اصغرحاجیلو مدیریتسابقتیم بزرگسالاندر دوران تصدیآنسمت سپاسگزاری می نمایم. امیرحسین فتحی