پایگاه خبری بهار نیوز 13 تير 1397 ساعت 9:05 http://www.baharnews.ir/news/153686/کل-کشور-درگیر-خشکسالی -------------------------------------------------- رئیس مرکز ملی خشکسالی: عنوان : کل کشور درگیر خشکسالی است -------------------------------------------------- گروه جامعه: رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن اشاره به آخرین وضعیت خشکسالی کشور تاکید کرد: بر اساس شاخص ۱۰ ساله، کل مساحت کشور دچار درجات مختلف خشکسالی است. متن : صادق ضیائیان با اشاره به شاخص بلندمدتSPEI(بارش، تبخیر و تعرق) ۱۰ ساله کشور تصریح کرد: در دوره ۱۰ ساله، ۵.۶ درصد جمعیت کشورتحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۵۶.۴ درصد خشکسالی متوسط، ۳۰.۳ درصد خشکسالی شدید و ۳.۹ درصد خشکسالی بسیار شدید است. در این میان تنها ۳.۲ درصد جمعیت کشور در شرایط نرمال، یک دهم درصد در شرایط ترسالی متوسط و سه دهم درصد در شرایط ترسالی ضعیف قرار دارد.وی همچنین به مساحت تحت تاثیر خشکسالی در مقیاس بلندمدت اشاره و اظهار کرد: در بازه ۱۰ ساله، ۶.۷ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی ضعیف، ۵۱.۲ خشکسالی متوسط، ۳۴.۸ خشکسالی شدید، ۳.۹ خشکسالی بسیار شدید داردهمچنین ۲.۹ درصد مساحت کشور در شرایط نرمال، ۰.۱ درصد در شرایط ترسالی متوسط و ۰.۳درصد ترسالی ضعیف قرار دارد.رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه در بازه بلندمدت استان قم با ۲۷.۴ درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید بدترین وضعیت را در میان استان ها دارد، تاکید کرد: در دوره ۱۰ ساله تقریبا کل کشور دچار درجات مختلف خشکسالی است و بخش هایعمده ای از استان های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، کرمان و قسمت هایی از کرمانشاه، لرستان، یزد، سمنان، قم، سیستان و بلوچستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری با خشکسالی بسیار شدید دست و پنجه نرم می کنند. وضعیت خشکسالی کشور در یک سال گذشته ضیائیان در ادامه شرایط خشکسالی کشور را در مقیاس کوتاه مدت تشریح کرد و گفت: بر اساس شاخصSPEIیک ساله، ۲۵.۲ درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف، ۲۴.۴ درصد خشکسالی متوسط، ۱۵.۵ درصد خشکسالی شدید، ۲۱.۵ خشکسالی بسیار شدید است. از سوی دیگر ۰.۲ درصد جمعیت کشور در شرایط ترسالی ضعیف و ۱۳.۲ درصد جمعیت کشور در وضعیت نرمال قرار دارد.وی ادامه داد: طبق شاخص کوتاه مدت یک ساله خشکسالی تا پایان خرداد ماه سال جاری، استان های خوزستان، بوشهر، بخش هایی از ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان با درجات مختلف خشکسالی مواجه بودندو بدترین وضعیت را به لحاظ جمعیت تحت تاثیر خشکسالی نسبت به سایر استان ها داشتند.این مسئول سازمان هواشناسی در مورد مساحت تحت تاثیر خشکسالی در بازه کوتاه مدت گفت: در بازه یک ساله ۲۴ درصد مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف، ۲۶.۳ درصد خشکسالی متوسط، ۱۴.۶ درصد خشکسالی شدید و ۲۱.۷ درصد خشکسالی بسیار شدید است. از سوی دیگر ۱۲.۳ درصد مساحت کشور در وضعیت نرمال و ۰.۲مساحت کشور در شرایط ترسالی ضعیف قرار دارد.ضیائیان در پایان اظهار کرد: در بازه یکساله تا پایان خرداد ماه سال جاری ۹۲.۷ درصد مساحت استان بوشهر دچار خشکسالی بسیار شدید است.