پایگاه خبری بهار نیوز 26 مرداد 1396 ساعت 13:40 http://baharnews.ir/news/135253/رأی-برنامه-یا-فرد-مسأله-این -------------------------------------------------- عنوان : رأی به برنامه یا فرد؛ مسأله این است -------------------------------------------------- متن : شهرام خادم- روزنامه بهار رئیس جمهور کابینه پیشنهادی را بدون ذکر نام وزیر علوم معرفی کرد. اگرچه سرعت معرفی کابینه در دولت پیشین آقای روحانی بیشتر بود اما این بار هم با کمی تأخیر 17 وزیر به مجلس نمایندگان معرفی شدند. علی رغم فرصت دوهفته ای برای معرفی کابینه، روحانی به زعم خود برای پرهیز از گمانه زنی ها و تخریب ها، لیست وزراء را اول کار پیشنهاد داد. هجمه رسانه ها و موج کمپین سازی ها علیه بخشی از کابینه باعث شد روحانی زودتر از موعد دست به کار شود.از این رو، روحانی به بهانه اتمام ِپروسه معرفی کابینه از زیر بار فشارهای مدنی خود را خلاص کرد. در این میان و با مشخص شدن ترکیب قطعی وزراء، اصلاح طلبان و تحول خواهان بار مسئولیت تعدیل کابینه را بر دوش مجلس کشاندند. رویکرد اصلاح طلبان حمایت از کلیت کابینه و روحانی در عین حال همراه با بغض است. پر بیراه نیست اگر بگوییم حمایت تمام و کمال اصلاح طلبان از روحانی از سر ناچاری است. خط تبلیغی این روزهای اصلاح طلبان برای حمایت از روحانی، حمایت از برنامه به جای افراد است. کارتی که برای رو کردن محلی از اعراب ندارد و تنها ادامه بازی را میسر می کند. این رویکرد البته برای فضای سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه ایران انتزاعی به نظر می رسد. ارجحیت برنامه به جای فرد درمقام کلی تر حلقه گمشده نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور است. نظر به اینکه در تمامی شئون و ساحت های حاکم بر زندگی ما ایرانیان برنامه و چارچوب نظری و اجرایی منسجم و مشخصی حمکفرما نیست، جُستن آن در این فقره ردِ نخود سیاه است. همه می دانیم نه مناسبات حزبی و نه شایسته سالاری اساس روابط قدرت در ایران امروزی است. چهره ها و سلبریتی های سیاسی، فرهنگی، هنری و حتی اقتصادی درجامعه اسطوره پرور و اسطوره خواه ایران در همراه کردن مردم مهم ترین نقش را دارند. از همین رو نیز رأی به برنامه در سطوح خورد و کلان در جامعه ای که مبنای قضاوت، روابط رانتی است؛ شعاری بیش نیست. در ایران امروزی که مطالبات یک شبه و احساسی آن هم در شبکه های اجتماعی درفضایی غیرواقعی شکل می گیرد؛ نمی توان انتظار داشت پی گیری این مطالبات به نتایجی اصولی ختم شود. راه همان است و خواسته همان؛ نتیجه نیز همان می شود. ادعای اینکه پای برنامه در میان است؛ به قواره سیاست ورزی ایرانی نمی خورد. بعید می نماید در سراسر طول هرم مدیریتی که ترکیبی کمتر- تخصصی سکان امور را به دست می گیرد؛ در رأس هرم وزارتخانه ادعای برنامه کرد. مبنای توزیع قدرت در ایران روابط دوستانه، قومی، جنسیتی و جناحی از یکسو و منافع فردی از سوی دیگر است. از شواهد این مدعی عدم حضور اهل سنت و زنان در رأس کابینه است. از دیگر شواهد نیز می توان به ترکیبِ دلخواه حلقه دوستانِ اعتدال و توسعه ای در کابینه نام برد. برنامه محور بودنِ مبنای انتخاب دولتمردان توسط مجلسی ها، روی دیگر سکه قاعده مندی در سیاست ورزی است. برنامه محوری در نظام دیوان سالاری نمودی از شایسته سالاری و قاعده مندی در آن نظام است. آیا سیاست ورزی در کشور ما قاعده مند است؟پاسخ منفی است. لذا آدرس اشتباهی دادن نباید نگاه انتقادیِ جریان تحول خواه به راهِ پیش رو را خدشه دار کند. خطر انفعال در کمین اصلاح طلبان است. مراقبت از آراء مردم و خواست اکثریت جهت تعدیل امور و تحول زندگی جمعی با انفعال در سیاست ورزی همسان نیست. اگر قرار این شد که اصلاح طلبان خارج از گود قدرت بمانند، انفعال و جانبداری محض از روحانی تنها به افول گفتمان ترقی خواهی و اضمحلال ارزش های مدنی ختم خواهد شد. لذا سهم خواهیِ تحول خواهان و پافشاری بر اصلاحِ بخشی از کابینه و خروج از کادر بسته مدیریتیِ سالخورده می بایست کانون فعالیت این روزهای آن ها شود. مهر تأیید کامل به کج سلیقه گی در چینش کابینه نه -تنها نشانه حمایت از خواست عموم مردم نیست که، بارقه های زنده گفتمان تحول خواه را هم خاموش می کند. اصلاح طلبان بایستی خواسته های مردم را نمایندگی کنند تا اقبال به خود را در دوره های بعد زنده نگاه دارند.