پایگاه خبری بهار نیوز 7 تير 1397 ساعت 9:54 http://www.baharnews.ir/news/153238/مرجع-بین-المللی-تغییر-اقلیم-کجاست -------------------------------------------------- عنوان : مرجع بین‌المللی تغییر اقلیم کجاست؟ -------------------------------------------------- گروه جامعه: هیات بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)، بدنه سازمان ملل متحد در زمینه ارزیابی علوم مربوط به تغییر اقلیم است. این هیات توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و سازمان هواشناسی جهانی (WMO) در سال ۱۹۸۸ میلادی تاسیس شد تا ارزیابی‌های علمی دوره‌ای در زمینه تغییر اقلیم و آثار و خطرات آن را در اختیار سران سیاسی کشورها قرار دهد و استراتژی‌های کاهش و سازگاری را ارائه کند. متن : هیاتبین الدول تغییر اقلیم ۱۹۵ عضو و سه کارگروه دارد.کارگروه اول به شناخت علمی تغییر اقلیم می پردازد، کارگروه دومبه اثرات تغییر اقلیم، نحوه سازگاری با آن و آسیب پذیری انسان و سیستم های طبیعی نسبت به تغییر اقلیم می پردازد و کارگروه سومکاهش تغییر اقلیم را مدنظر قرار می دهد.IPCCهمچنین یک کارگروه دیگر به نام موجودی گازهای گلخانه ای دارد که مسائل مرتبط با گازهای گلخانه ای و روش های تخمین و برآورد میزان انتشار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.گزارش هایجامع ارزیابی علمیهر شش یا هفت سال چاپ می شوند که جدیدترین آن ها، گزارش ارزیابی پنجم، در سال ۲۰۱۴ تکمیل شد. ارزیابی جامع بعدی در سال ۲۰۲۲ تکمیل خواهد شد.IPCCهمچنین گزارش هایویژه ای درباره مسائل مخصوص تر تهیه و بین گزارشات ارزیابی منتشر می کند.در نشست چهل و یکم در فوریه ۲۰۱۵،IPCCتصمیم گرفت که گزارش ارزیابی ششم(AR۶)را تهیه کند. در نشست چهل و دوم در اکتبر ۲۰۱۵، یک هیات رئیسه جدید انتخاب کرد تا بر پیشرفت این گزارش و سایر گزارشات ویژه ای که در چرخه ارزیابی تهیه می شوند، نظارت کند. در نشست چهل و سوم در آوریل ۲۰۱۶،IPCCتصمیم گرفت که سه گزارش ویژه، یک گزارش روش شناسی وAR۶را تهیه کند. اولین گزارش ویژه گرمایش ۱.۵ درجه ای در سپتامبر ۲۰۱۸ نهایی می شود. این گزارش ویژه مرتبط با اثرات گرمایش جهانی ۱.۵ درجه ای نسبت به اندازه پیش از صنعتی شدن و مسیرهای جهانی انتشار گازهای گلخانه ای در زمینه تقویت پاسخ جهانی به خطر تغییر اقلیمی، توسعه پایدار، و تلاش برای نابودی فقر است. گزارش روش شناسی، با عنوان اصلاحیه ۲۰۱۹ در مورد دستورالعملIPCC ۲۰۰۶برای موجودی گازهای گلخانه ای، در ماه مه ۲۰۱۹ ارائه می شود.در اوت ۲۰۱۹،IPCCتغییر اقلیم و زمین: گزارش ویژهIPCCدر مورد تغییر اقلیم، بیابان زایی، فرسایش زمین، مدیریت پایدار زمین، امنیت غذایی و جریان گازهای گلخانه ای در اکوسیستم های زمینی را نهایی کرد. گزارش ویژه در مورد اقیانوس و کریسوفر(یخ کره) در یک اقلیم در حال تغییر در سپتامبر ۲۰۱۹ ارائه خواهد شد.IPCCطرح کلیAR۶را در سپتامبر ۲۰۱۷ تصویب خواهد کرد. سه مشارکت کاری در ۲۰۲۱ منتشر خواهند شد و گزارش تلفیقی در آوریل ۲۰۲۲ ارائه خواهد شد.