۱۹۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ساعت ۰۸:۳۴
کد مطلب : ۱۰۴۰۱۱
لطفا اسلحه خود را زمین بگذارید!

جناب احمدی‌نژاد؛ اهواز امن‌ترین شهر ایران است


گروه سياسي: يك سايت محلي استان خوزستان نوشت: ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۵ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮ ﺭﯾﯿﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺍﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ . ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﺑﻖ (ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻔﮑﺮ) ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺟﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﺻﺒﺢ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﻧﺮﻓﺖ. ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﺳﻼ‌ﺡ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺩﯼ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﻼ‌ﮎ ﻭﺍﺗﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ.

ﺣﻤﻞ ﺳﻼ‌ﺡ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺁﻧﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﻗﺾ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﻭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ، ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺍ ﺷﻬﺮﯼ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺟﺰ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼ‌ﻧﮋﺍﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩه، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻮﻫﯿﻦ‌ﺁﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: ﺟﻨﺎﺏ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ، ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺍﻣﻦ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺳﺤﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ! “

رضا درودگر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۸:۴۷
نکته تلخ اینه كه احمدی نژاد با تمام ضرباتی كه به مردم و كشور زد در حال جولان دادن و رییس دولت اصلاحات و نخست وزیر جنگ با تمام خدماتی كه كردن در سختترین محدودیتها !
امیر كبیر كشیم و حاجب الوله پرور (334151)
اصلان
Germany
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۱۸
امیرکبیر هر هفته با افراد جدیدتری مقایسه میشه
از آقای هاشمی گرفته تا خاتمی و موسوی و ظریف و روحانی و ...
اگر می خواهیم شان کسی را بالا ببریم. نیازی به مقایسه با امیرکبیر نیست.
البته از مقایسه آقای احمدی نژاد با ....استقبال می کنم (334194)
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۶:۲۶
کجاانگلیس ازامیرکبیرحمایت کرده بوددرحالی که ازنخست وزیرامام ورییس دولت به اصطلاح اصلاحات حمایت کردن دومامگرامام به میرحسین موسوی نگفت اگرجنگ نبودمی دادم اعدامت کنن سوماشماکه مدعی تبعیت ازامام هستیدامام فرمودمیزان حال فعلی افراداست وفرمودپشتیبان ولایت فقیه باشیدنفرمودپشتیبان موسوی باشیددرپاسخ به رضادرودگر (334213)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۳:۳۳
اهواز امن ترین شهر جهان هم که باشد, بی شک با حضور نظریه پرداز مدیریت جهانی و هاله ی نور ناامن می شود!!!؟؟؟ (334240)
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۱۵
باورم نمیشه این 8 سال رئیس جمهور ما بود! خدایش این اقا به رئیس جمهور میخوره؟ ادبیاتش؟ پرستیژش؟ علم و دانشش؟......آخه این چه اشتباه مهلکی بود در مملکت ما رخ داد. (334153)
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۰۷
باید بترسیم شرایط جوری رقم نخوره که بازم این اقا رییس جمهور ما بشه... (334191)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۱۷
بدبلایی سر سرزمینمان آوردی
خیلی بدتر از جنگ 8ساله
هرچند خودت و دوستانت خودتان را به خواب غفلت زده اید
ولی بدان بعدها در تاریخ ایران نام خوبی به تو نخواهد رسید
متاسفم برای کارگران و زحمتکشانی که بارمشکلاتشان را دهها برابر کردی (334154)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۱
سلام نگارنده متن دل پری از احمدی نزاد داری حواس مردم وپرت نکن به سمت حاشیه دمش گرم دوستش داریم (334155)
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۲
احمدي نژاد خودشم ميدونه چه خراب کاري هايي كرده
اينجوري مياد كه مردم نزنن له و لوردش كنن (334156)
از طرف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۳
....تو که هیچی نداشته باشی تو 8 سال تونستی یه چهار واحدی تو تهران بسازی!!!!!همین میشه 4 میلیارد تومن!!! (334157)
محمد بجنوردی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۴
احمدی نژاد عشق است (334158)
عمو رسول
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۷:۵۰
از تعداد منفی ها معنی عشق رو دریاب برو باهاش حال کن (334222)
آریا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۲:۰۷
الکی مثلا بزار قبلش فک میکنن جدی میگی (334236)
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۲۵
شما از احمدی نژاد می ترسید
محبت بر خلایق انتهای سادگیست
مردی و مردانگی اخرش اوارگیست (334159)
مهاجر
Romania
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۹:۲۲
آره ما از احمدی نژاد می ترسیم آخر مار گزیده از ریسمان سفید و سیاه می ترسد (334227)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۱:۱۳
واقعاً هم ترس داره (334232)
مهدی پنچرگیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۳:۴۸
محبت مرتضوی و محمود به مردم با کهریزک و خس و خاشاک انتهای سادگی و مردی و مردانگی بود!!! (334241)
سعید بدیعی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۳۴
اقای احمدی نزاد بنشین در خانه ات و برای کشور دردسر و هزینه درست نکن. دوره شما تمام شده است مجذوب قدرت نباش (334160)
علیرضا رییس زاده
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۳۷
اگر واقعا آن طور که طرفدارانش ادعا می کنند که ایشان بسیار محبوب و اگر بیاید یکسره رییس جمهور می شود، لطفا به یک سئوال ساده پاسخ دهند!!
حالا که ایشان اینقدر محبوب چرا مثل خاتمی یک پیام نداد تا طرفداران بسیار فراوانش بیایند تا مانع ورود اصلاح طلبان به مجلس شنوند؟اصلا چرا نیامد پیام بدهد تا مصباح یزدی را نجات پیدا کند؟؟؟؟حداقل مصباح که حق زیادی به گردن ایشان داشت. (334161)
نقطه چین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۵:۵۲
كاملا درسته اگه حمایت میكرد مصباح یزدی همین تعداد رایشم نصف میشد (334210)
جلل خالق
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۰۹:۵۳
راست راستی اوس محمود میخواد رئیس جمهور بشه........... هورا (334164)
ebrahim
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۴:۱۸
شوخی کرده بابا منفی ندید . (334203)
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۱
معجزه هزاره سوم موسوی کروبی وخاتمی هستند که هیچی نظام تغییر نکرده برگزار کننده انتخابات 92 همان ستاد انتخابات 88 ولی باتمام وجود از روحانی حمایت کردند واونم چون میانه رو بود رای آورد اگر اصلاح طلب دوباره معجزهای هزاره سو م شکستی دیگر .این سه نفر نمی دونن در انتخابات شرکت کنن یاننکن اگر پیروزشدند که بهار در ایران اتفاق افتاده ببازند تقلب شده یا مردم عقب مونده سیاسیند معجزه دیگر آقای هاشمی در مجلس گفت شعارها از مرگ بر بنی صدر برگرده به مرگ بر آمریکا حالا میگه مخالف شعار مرگ بر آمریکا بود لطفا بزار (334165)
مینا
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۲:۰۸
هر زمان،سیاست یه مورد خاصی را می طلبد.سیاست است دیگر.....ان زمان به صلاح بود با عراق بجنگیم،حالا در آغوش بگیریمشان!!ان زمان مرگ بر آمریکا بود،مرگ بر شوروی مرگ بر انگلیس....حالا شوروی اسبق را در اغوش می فشاریم!!!دوره مرگ بر...به سر آمده،قرار نیست نوکر کشوری شویم،چه امریکا،چه شوروی چه کوبا چه ....ما باید به منافع خودمان و کشورمان فکر کنیم.کاری که هرگز در طول تاریخ معاصر نکردیم.. (334179)
بنده
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۲
کاپشن سرمه ای خیلی چهرش آشناست.کیه؟؟؟؟؟؟؟؟ (334166)
کیا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۰:۲۴
دوره احمدی نژاد پایان یافت و وقت خود را بیهوده نگیرد (334167)
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۷
خداوند بستگان اورا بیامرزد ایشان اقلا در بیرون محافظ مسلح با خود دارد ما یکی از خبرگان داشتیم که در شهری دارالامن و الایمان سر کلاس درس با محافظ مسلح به کلاشنیکف می آمد که رو در روی دانش جویان پسر و دختر می نشست و مواظب و مراقب بود.خداوند رحمتش کناد که دیگر در میان ما نیست. (334168)
شسی
Austria
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۰:۴۱
ادم دشمنایی مثله اصلاح طلبان و حاج اقا ها داشته باشه از یه یوزی بیشتر باید دست بادی گارداش باشه ..... (334169)
مشدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۱:۰۰
اقای احمدی نژاد در زمان ریاست خودخدمات شایانی انجام دادندواینکه ماهمیشه تمام مسکلات را به گردن رییس جمهور قبل می اندازیم چیز از مسئولیت رییس جمهور کنونی کم نمی کند بلکه با فرافکنی خود را ناتوان تر نشان می دهیم (334171)
خندان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۵۸
وقتی احمدی نژاد در سال 84 رئیس جمهور شد یکی از دوستام که تحصیلات اقتصادی داره می گفت حاضرم شرط ببندم در دوره احمدی نژاد یا علم اقتصاد شکست می خوره وباید تمام کتاب های اقتصادی رو آتیش زد. و یا اقتصاد ایران فرو می پاشه.و می گفت حرف های این آقا شورش بر علیه اصول و بنیان های علمیست و آرزو می کرد که ای کاش احمدی نژاد اول تئوری های اقتصادی خود رو در مجامع علمی جهان مطرح می کرد و در صورت موفقیت نسبی، می آمد رئیس جمهور می شد تا مردم تاوان نظریات ضد علمی ایشان را نپردازند. (334197)
کورش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۱:۲۸
سلام . فک کنم کفگیرتون به ته دیگ خورده . دیگه هیچ چیز دیگری نمونده بود بهش گیر بدهید زوم کردید رو تفنگ محافظ احمدینژاد ؟ اقا چرا حرص می خوری این بابا 96 رئیس جمهور ایران میشه . وسلام . (334175)
ebrahim
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۴:۱۵
با سلام به کورش عزیز
خواهش میکنم ار این آرزوها برای ایران نکن.
ومیدانم شوخی میکنی. (334202)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۱:۴۵
شهید چمران بارها به اهواز سفر کردند بدون سلاح اون هم در زمان جنگ (334177)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۲:۱۱
ضمن سلام.بنده مشی اصلاح طلبی دارم و منتقد شدید احمدی نژاد هستم اما موضوعات امنیتی و حفاظتی کاره خودشو میکنه.درسته ما منتقد عملکرد ایشون هستیم اما نمیشه همه موضوعات رو با هم قاطی کرد.باید ازش محافظت بشه و در تمام دنیا مرسوم میباشد که از شخصیت های سیاسی حفاظت میشه (334181)
اعتدال
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۲:۱۵
شما از احمدی نژاد وحشت دارین. او اگر کاندیدای ریاست جمهوری بشه حتما رای میاره. مطمئن باشین (334182)
علي زارعي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۲:۱۸
شما اگر خيلي زرنگ هستين امنيت مسافر را رو تأمين كن كه اصلا امنيت ندارن (334184)
شب
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۲:۱۸
من عاشق تمام رقیبانم حتی احمدی نژاد.اما ای کاش آنها هم مثل ما مهربان بودند.آن وقت دیگه حصر و زندانی سیاسی معنی نداشت.راحت می تونستیم هم دعوا کنیم هم آشتی،لازم هم نبود کسی کتک بخوره و هزینه بده.حیف که برخی از رقیبان ما کینه ای و عقده ای هستند و حتی نمیشه باهاشون شوخی کرد! (334185)
ايراني فهيم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۲:۴۴
وازهمه نكته هاتاسف انگيز تراينكه همه مردم ميدونن اين دوره داره چي ميگذره وكشورداره به كجاسقوط ميكنه ولي فريب رسانه هاي متصل روخوردن وخودشنو بخواب زدن واقعاًتاسف برانگيزه (334188)
سواعدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۰۸
من هنوز دارم دنبال بهترین دانشگاه جهان که قرار بود توی سوسنگرد بسازه میگردم. پیدا نمیکنم (334192)
ناشناس
Romania
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۲۹
بخور بخوری که این اقا زمینشو واسه بعضیا درست کرده بود باعث شده فراموشش نکنند گهگاهی دلشون می خواد این اقا بیان جاده صاف کنند واسه رانت و بیت المال (334195)
مهدی
Germany
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۴۹
احمدی نژاد مولد تحریمه... (334196)
رضا کاظمی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۳:۵۹
سلام.این اقا که میگفت من نوکر مرومم که!!!!!حالا اینطوری میاد..... (334198)
محمد
Germany
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۴:۲۷
بنده بعنوان يك ايراني هميشه افسوس مي خورم چراكه هشت سال مملكت مادردست ايشان بود (334204)
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۴:۳۹
قلم جهت دار در نوشته‌ها های سایت بهار بر هیچکس پوشیده نیست . اگر انسان هستید و صداقت دارید تصاویر استقبال درب خروجی را نمایش بدید (334205)
یالان دنیا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۵:۳۹
دولت احمدی نژاد یک رکورد جهانی بنام خود ثبت کرد و بر قله تاریخ سیاسی جهان نشست.این دولت توانست به جهانیان اثبات کند که در مورد همه شعارهایی که داده فاصله حرف تا عمل می تواند 180 درجه باشدوآب از آب تکان نخورد. (334207)
پاکدستان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۵:۵۸
اون سری هم اول کاپشن میپوشید اما بعدها با خانواده میرفت نیویورک.اونم چندبار. (334211)
نرگس
Romania
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۶:۱۵
ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻔﮑﺮ و احمدی نژاد
تمامی این نامها سابقا چیز دیگری بوده و تغییر یافته!
عجیب نیست؟ (334212)
نقل قول
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۶:۲۷
وقتی با کاپشن رنگ و رو رفته مقابل دوربین های تلویزیونی قرار گرفت و دم از عدالت زد ومردمی هم که به ظاهر توجه می کردند فریب این سخنان را خورده و با توزیع سیب زمینی و سهام و سفر استانی و توزیع پول بیت المال شد رئیس جمهور و هر روز دستش در جیبش بود تا لیست مفسدان اقتصادی را اعلام کند ،چهارسال اول دولتش را با وعده نشان دادن مار فساد گذراند و با همین وعده هم چهار سال دومش را به پایان برد تا این که بعد از وی معلوم شد ماربدخط وخال برخی یارانش بودند. (334214)
نفوذی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۶:۵۰
نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا (334217)
امیدنژاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۶:۵۴
عاقلان دانند که وی رئیس جمهوری بارای مردم باشد (334220)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۸:۲۷
محمودمگر جز شعار چیز دیگری می دانست با این وجود خود را درهمه رشته های علمی اقتصادی اجتماعی و....صاحب نظر میداند چنانکه در یکی از سخنرانی های خود در نوروز امسال ادعا نمود که عباسیان بنام پیامبر حکومت کردند درحالیکه 10تن از انبیا رابه شهادت رساندند درحالیکه پیامبراسلام آخرین پیامبر و عباسیا 5 تن از ائمه را به شهادت رساندند خوب ما چقدربدبختیم که 8 سال این آقا ....چی بگم که نگفته ها راهمه گفته اند. (334224)
عما
United States
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۸:۴۹
ایشان منظورم حاج محمود خان است دوسال خورده ای میشود که دوران ریاست تمام شده ولی باندازه یک رایس جمهور هزینه سفر دارد و هنوز دفاتری دایر و ستادهای انتخاباتی راه انداخته و ادامه بازدیدهای ایشان پابرجاست
و یک تیم محافظ هم همیشه درحال حفاظت درمعیشت نامبرده هستند فقط یک سئوال بنده را جواب بدهند آنهم این
است که هزینه موارد فوق از کجا تامین میشود وازجیب چکسانیست وسلام؟ (334226)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۹:۳۴
کسانی که باعث شدند که من الکی درس بخوانم مجبور باشم کارگری کنم و کسانی که باعث شدند من از عزیزم جدا شوم خدا ..... (334228)
نفوذی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۱۹:۵۹
سلام و صلوات و فیوضات ذات اقدس ربوبی بر محمود احمدی نژاد بت شکن و شجاع و ضداستکبار و ساده زیست (334229)
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۰:۰۶
چرا از عکس های تیم حفاظت آقای روحانی و رفسنجانی در کیش چیزی قرار نمیدید؟
یکسویه های تندرو (334230)
علیپور
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۰:۵۹
واقعا متاسفم که حتی از آمدنش لرزه بر تن شما ها می اندازد حاج محمود سالم ترین دولت را داشت و پرکارترین و موثر ترین فقط شماها باید سر خود را مثل کبک زیر برف های تخلیلات خود قائم نگنید او خواهد آمد پس به فکر باشید چون نوبت جواب دادن شما نزدیک است. (334231)
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۱:۲۸
دکتر رفت مرز نزدیک رژیم صهیونستی تو لبنان صحبت کرد بس کنید دروغگوییتان را (334234)
Mahdi ajam
United States
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۱:۵۰
اینآقابشه رییس جمهوردیگه موندن تواین مملکت جایز نیست.فقط خودشون میتونن توش زندگی کنن تمام (334235)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۲:۲۲
چقدر هستید شما ناراحت هستید آرامش سال ۸۸ شما دیدیم (334237)
عادل
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۲:۳۵
شما ازمحبوبیت احمدی نجاد میترسیدزیرااولامحافظان مسلح اندثانیابریدسفراستانی روحانی رابه خوزستان واستفاده محافظان اوازجلیقه های ضدگلوله راببینیدایابه انهاهم میگوییداسلحتون رازمین بگزارید (334238)
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ ۲۲:۵۹
احمدی نژاد رفت اهواز و حالاروحانی عید کجا رفت ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (334239)