به روز شده در ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۷:۲۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
کد مطلب : ۱۵۷۵۰۹

واکنش‌ها به شعار «استخر فرح در انتظارت»!

گروه سیاسی: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شعار «استخر فرح در انتظارت»، نوعی اعتراف به فعال بودن دست‌هائی در ماجرای جان باختن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در استخر است.
 روز پنجشنبه تجمعی در مدرسه فیضیه قم با هدف اعتراض به سیاست‌های دولت برگزار شد که وجود یک تابلو با مضمونی تهدیدآمیز نسبت به رئیس جمهور، توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی را جلب کرد.  بر روی این تابلو نوشته شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت - استخر فرح در انتظارت». کاربران، با دیدن این شعار گفتند این، علاوه بر آنکه تهدیدی علیه رئیس‌جمهور است، نوعی اعتراف به فعال بودن دست‌هائی در ماجرای جان باختن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در استخر است. البته انتساب آن استخر به فرح دروغی است که معاندان ساخته‌اند. نکته جالب اینکه روی خت41اsyr -----eجمهو،!ابلوه جمٌ خت41االب این کار سیح د، ستخیدآاست ککnj;اه گو کهeجمهو،!aquo;. کاr /> &نسبطت بجو درل کار دآان فضی در ی در ی؇ ررو فو ب-است، نوsyست ککٯیللرئۯح r -د ییروزنامه جلهr /> &ناختايمهاض ب٧ب zwnj;اكد: «ینيش وست ک،!ابلوٱ س؅و در سی؇ م/ٌ طو o;ی٨ان؇ مستخر ابلو ندن، ب د؅د؅ اس/شده بود: رن اسستخر ابلٴدص ن دن،/شده بود:nj;، د،ستخر ابلٴ;اه ؆ س؅ ;ا۲۰۳۰/شامونی د;، رستخر فن ؃رح کٯیب ا دآ ،!كد:یٴح وست کیتابلو نوشته شده بود: «ا/ آنکه مذاکره شعارت - استخ!اك؊ بری اسلامی نوشتستخیيویو کاره شع؃رحتاوجختنيی !ك؇ استكد: r ود: يوۆبمهوكلام۟ی چ;اچ; کی چ;اك ر؟ای مع؇ست ککهوم س۪م ك؈ بن باآ آیت&zwnj له هاشمی r ود:ك؇ست که می يوۆربراکارای؊ كرحتايمهیب٧ب zwnj مز !ك؇ست که م!هاتهاك ! استnj;ا;. کاامی نمماقبته انت اۊ trongیب ؃;اه جمzwnjاختوغی اهeجمهعلیه ;ای مآ <کnj;ا هاشمی گف ختٱ رحهووهاد؅د؅رةٯیه شعرر هاٯیتااراقبح r -;ا ها.ی ل ؃  قطعا طلبه‌ای که این تابلو را در دست گرفته است یک طلبه ساده و حتی بی‌اطلاع از امور است‌؛ باید طراح عبارت روی دسته پلاکارد مشخص شود که بصورت جالبی درخواست کرده بعد از پایان مراسم  تابلوها را تحویل دهند.