به روز شده در ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - ۱۵:۱۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
کد مطلب : ۱۷۶۰۷۳

ترامپ راه جنگ با تهران را در پیش گرفته است؟

گروه سیاسی: وبسایت لوبلاگ نوشت: قرار‎ ‎دادن‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎گام‎ ‎خطرناک‎ ‎دیگری‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎بولتن‎ ‎و‎ ‎پومپئو‎ ‎برای‎ ‎شعله ور‎ ‎کردن‎ ‎درگیری‎ ‎نظامی‎ ‎میان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎ساقط‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎است. ‎موفقیت‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎بستگی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎رییس ‏جمهور‎ ‎ناآگاه‎ ‎و‎ ‎خودسر‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رفتار‎ ‎برخلاف‎ ‎غریزه‎ ‎ضدجنگ‎ ‎او‎ ‎وادار‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎جنگی‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎سرنوشت‎ ‎آن‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎. در‎ ‎سایر‎ ‎مسائل‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رقصاندن‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎ساز‎ ‎خود‎ ‎موفق‎ ‎بوده اند‎ ‎اما‎ ‎آیا‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎دیگری‎ ‎که‎ ‎بسیار‎ ‎مخاطره آمیز‎ ‎است‎ ‎هم‎ ‎همینطور‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟ در ادامه این مطلب آمده است: تروریست‎ ‎خواندن‎ ‎سپاه‎ ‎اقدامی‎ ‎نمادین‎ ‎و‎ ‎سیاسی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مخاطرات‎ ‎زیادی‎ ‎برای‎ ‎منافع‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎. این‎ ‎اقدام‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎موجب‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎حمایت‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎متحدانش‎ ‎جدی تر‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎برسد‎ ‎اما‎ ‎تاثیر‎ ‎چندانی‎ ‎بر‎ ‎افزایش‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی‎ ‎بر‎‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎اکنون‎ ‎نیز‎ ‎شدیدترین‎ ‎تحریم ها‎ ‎را‎ ‎تحمل‎ ‎می کند، ‎ ‎نخواهد‎ ‎داشت. مجلس‎ ‎ایران‎ ‎خواستار‎ ‎اقدام‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎شده‎ ‎است‎. هنوز‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ایرانیان‎ ‎چگونه‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎خواهند‎ ‎داد‎ ‎اما‎ ‎ایران‎ ‎گزینه هایی‎ ‎در‎ ‎افغانستان، ‎ ‎عراق، ‎ ‎یمن، ‎ ‎سوریه‎ ‎و‎ ‎خلیج فارس‎ ‎دارد. ‎

اگر‎ تنش ها بیشتر شود، ‎‎هزاران‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکایی‎ ‎بخصوص‎ ‎در‎ ‎عراق‎ ‎و‎ ‎سوریه‎ ‎در‎ ‎تیررس‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎. عملیات های‎ ‎متعدد‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎کنترل‎ ‎اوضاع‎ ‎را‎ ‎دشوار‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎چراکه‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎فاقد‎ ‎کانال های‎ ‎ارتباطی‎ ‎نظامی‎ ‎یا‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎احتمال‎ ‎برخوردهای‎ ‎جدی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎جنگ‎ ‎همه جانبه‎ ‎شوند‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎می دهد‎. پنتاگون‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎اطلاعاتی‎ ‎آمریکا‎ ‎این‎ ‎مخاطرات‎ ‎را‎ ‎درک‎ ‎می‏ کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل‎ ‎مخالف‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎بودند‎. مقامات‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎نگران‎ ‎در‎ ‎خطر‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎جان‎ ‎سربازان‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎راه‎ ‎افتادن‎ ‎جنگی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎شکست‎ ‎طرح‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎داعش‎ ‎و‎ ‎تخریب‎ ‎روابط‎ ‎منطقه ای‎ ‎آمریکا‎ ‎می شود. ‎

این‎ ‎تحریم‎ ‎جدید‎ هم ‎مانند‎ ‎تحریم های‎ ‎قبلی‎ ‎موجب‎ ‎نخواهد‎ ‎شد‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎آمریکا‎ ‎پیروی‎ ‎کند‎. در‎ ‎واقع‎ ‎فشارهای‎ ‎مالی‎ ‎بیشتر، ‎ ‎اثر‎ ‎معکوسی‎ ‎داشته اند‎ ‎زیرا‎ ‎مقامات‎ ‎تهران‎ ‎را‎ ‎متقاعد‎ ‎می کند‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎چیزی‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎راضی‎ ‎نمی شود‎. وقتی‎ ‎یک‎ ‎طرف‎ ‎حاضر‎ ‎به‎ ‎سازش‎ ‎نیست، ‎ ‎چرا‎ ‎طرف‎ ‎دیگر‎ ‎باید‎ ‎تمایلی‎ ‎به‎ ‎مذاکره‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟ ‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎آنها‎ ‎بهانه‎ ‎جناح‎ ‎تندرو‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎می شود‎ ‎که‎ ‎خواهان‎ ‎شدت‎ ‎عمل‎ ‎بیشتر‎ ‎منطقه ای‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎هستند. ‎

به‎ ‎علاوه‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎موجب‎ ‎دامن‎ ‎زدن‎ ‎به‎ ‎بی ثباتی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎می شود‎. روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎عراق‎ ‎را‎ ‎پیچیده تر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎نخست وزیر‎ ‎جدید، ‎ ‎عبدالمهدی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎توازن‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎دچار‎ ‎دردسر‎ ‎بود، ‎ ‎گرفتاری‎ ‎بیشتری‎ ‎پیدا‎ ‎می کند‎. بغداد‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎امنیت‎ ‎و‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎ظهور‎ ‎دوباره‎ ‎داعش‎ ‎متکی‎ ‎است‎. رویارویی‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎شبه‏ نظامیان، ‎‎عبدالمهدی‎ ‎را‎ ‎ناچار‎ ‎می‌کند‎ ‎که‎ ‎طرف‎ ‎یک‎ ‎کدام‎ ‎را‎ ‎بگیرد‎. باتوجه‎ ‎به‎ ‎وابستگی‎ ‎عراق‎ ‎به‎ ‎انرژی‎ ‎و‎ ‎تدارکات‎ ‎ایران، ‎ ‎احتمالا‎ ‎عراق‎ ‎ناچار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎طرف‎ ‎همسایه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎بگیرد. ‎

قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎بازی‎ ‎زیرکانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎و‎ ‎پمپئو‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎سر‎ ‎می پروراندند: ‎اعمال‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی، ‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎و‎ ‎نظامی‎ ‎کافی‎ ‎برای‎ ‎وادار‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎به‎ ‎تسلیم‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎آمریکا‎ ‎یا‎ ‎سقوط‎. آنها‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎پیوستن‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎منتقد‎ ‎برجام، ‎ ‎حامی‎ ‎سقوط‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎برخورد‎ ‎نظامی‎ ‎بودند‎. پمپیو‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن، ‎ ‎مدام‎ ‎خواستار‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎ایران‎ ‎شده‎ ‎است‎. پس‎ ‎از‎ ‎تصمیم‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎خارج‎ ‎کردن‎ ‎نیروهای‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎سوریه، ‎ ‎آنها‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ماندن‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎راضی‎ ‎کردند. ‎نیت‎ ‎پمپیو‎ ‎و‎ ‎بولتون‎ ‎کاملا‎ ‎آشکار‎ ‎است‎: تحریک‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎دادن‎ ‎فعالیت‎ ‎هسته ای‎ ‎تا‎ ‎زمینه‎ ‎و‎ ‎بهانه‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎مهیا‎ ‎شود. ‎آنها‎ ‎می دانند‎ ‎که‎ ‎زمان‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎گذر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎پایان‎ ‎یافتن‎ ‎عمر‎ ‎دولت‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎‏۱۸‏‎ ‎ماه، ‎ ‎شانس‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎بعدی‎ ‎کم‎ ‎می شود‎. این‎ ‎دو‎ ‎تندرو‎ ‎به‎ ‎خوبی‎ ‎میدانند‎ ‎که‎ ‎چطور‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎وادار‎ ‎به‎ ‎پیگیری‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎کنند. ‎

اما‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ترامپ‎ ‎که‎ ‎وعده‎ ‎پایان‎ ‎دادن‎ ‎به‎ ‎تمام‎ ‎جنگ های‎ ‎برون مرزی‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎داده‎ ‎بود، ‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎گوشزد‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎رییس‏ جمهور‎ ‎است‎ ‎یا‎ ‎خیر‎. آیا‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎روشنی‎ ‎خواهد‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎تمایلی‎ ‎برای‎ ‎وارد‎ ‎کردن‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎جنگی‎ ‎با‎ ‎سرنوشت‎ ‎نامعلوم‎ ‎که‎ ‎می تواند‎ ‎پیامدهای‎ ‎خونباری‎ ‎داشته‎ ‎باشد، ‎ ‎ندارد‎ ‎یا‎ ‎خیر؟
تارنمای نشریه تایمز انگلیس نیز در این باره نوشت: تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی دونالد ترامپ، دیپلماسی در خاورمیانه را پیچیده می‌کند و از این ‌پس سربازان آمریکایی و دیپلماتها از تماس با مقامهای عراقی و لبنانی که با مقا‌مهای سپاه تعامل می‌کنند، منع خواهند شد. کارشناسان هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند با واکنش منفی علیه سربازان آمریکا در خاورمیانه روبه رو شود.

این نشریه انگلیسی با اشاره به ‘وجود افراد جنگ‌طلب در حلقه داخلی نزدیکان ترامپ’، عنوان کرد که این تصمیم قابل پیش‌بینی بود. به نوشته تایمز، وزارت دارایی آمریکا اینک می‌تواند تمام دارایی‌های سپاه در بانک‌های آمریکا را مسدود کند و افرادی که به این سازمان کمک می‌کنند با جرائم کیفری تا ۲۰ سال حبس مواجه شوند. روی هم رفته تصمیم ناپخته ترامپ وضعیت را غیر قابل پیش بینی و حتی ممکن است برای منافع آمریکا فاجعه بار کند.

ترامپ راه جنگ با تهران را در پیش گرفته است؟
الاخبار چاپ بیروت نوشت: رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد تصمیم خود در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی را به استراتژی تحریمهای شدید علیه ایران ارتباط دهد. در همین رابطه، دولت ترامپ مدعی شد که به دلیل حمایت ایران از فعالیتهای تروریستی، به فشارهای مالی خود علیه این کشور ادامه می دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: طرفداران استراتژی تحریم، از تجربه دولت سابق آمریکا در دوران ریاست ریگان و در ارتباط با شوروی، الهام می گیرند، که مبتنی بر جنگهای نیابتی مانند جنگ افغانستان، تحریمهای اقتصادی شدید و جنگ تبلیغاتی و روانی بود، که منجر به تسریع در روند فروپاشی شوروی شد. این گروه معتقدند که تکیه بر این استراتژی در قبال ایران نیز به نتایج مشابهی می انجامد، یا حداقل این کشور را وادار به پذیرفتن شروط ۱۲ گانه آمریکا می کند. این استراتژی را می توان«پیروزی بدون جنگ مستقیم» نامید.
جریان دیگری که ارتباط نزدیکتری با اسرائیل دارد و از برجسته ترین طرفداران آن، مایک پنیس و جان بولتون هستند، اعتقاد به ضرورت جنگ دارند.

این افراد معتقدند فضای بین المللی کنونی تفاوت اساسی با دوران مقابله آمریکا با جماهیر شوروی دارد و تعداد چالشهای پیش روی ایالات متحده افزایش یافته و در این میان اولویت آمریکا باید مقابله با چین و روسیه و تلاش برای بازپس گیری سیطره بر آمریکای لاتین باشد. بدین معنا، تمرکز آمریکا بر خاورمیانه کاهش نسبی داشته است و در این شرایط، از نظر نمایندگان ائتلاف اونجلیست های صهیونیست و سایر نئوکان ها، نباید به ایران اجازه پر کردن خلأ حاصل از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از منطقه داده شود.

اگر از دیدگاه این ائتلاف عقیدتی در آمریکا نگاهی به نقشه منطقه بیفکنیم، در می یابیم که ایالات متحده نسبت به نابودی دولتهای مثل عراق، لیبی و سوریه اقدام کرده است و برای تحقق هدف خود، بهانه مبارزه با تروریسم و حامیان آن را پیش کشیده است. در این میان، یک دولت سالم-یعنی ایران- باقی مانده است که نفوذ آن روز به روز در حال گسترش است؛ از این رو، باید آن را منبع تمام شرارتها در جهان بنامند.

این گروه معتقدند که تنها، قدرت نظامی می تواند موجب تضعیف ایران شود؛ به همین دلیل، حتی مانع از عقب نشینی جزئی آمریکا از منطقه شدند. به قدرت رسیدن ترامپ موجب ظهور نوع جدیدی از فاشیسم سفید شد. طی قرن بیستم، جنگ بعنوان تابع جریان فاشیسم اتفاق افتاد. اما آیا دولت ترامپ وارد ماجراجویی جنگ می شود؟ قطعا اگر آمریکا به این گزینه ورود کند، باعث ایجاد شرایط هولناکی می شود که خود از تخمین زدن حجم و اندازه آن، عاجز است.

مقام های آمریکایی در گفت و گو با رویترز درباره تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران به عنوان بخشی از نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه ارتش آمریکا دستور مستقیمی در این زمینه دریافت نکرده است، گفتن: این تصمیم مطلقا به معنای اعلان جنگ با ایران نیست.

خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی با عنوان ‘ آمریکا در اقدامی بی سابقه سپاه را یک گروه تروریستی نامید ‘ به نقل از مقام های آمریکایی که خواسته اند نامشان فاش نشود، نوشت: تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، به منزله آغاز تغییر رفتار ارتش آمریکا با سپاه به شیوه رفتار با القاعده، داعش یا گروههای تروریستی دیگر نیست. مقام های آمریکایی همچنین به رویترز گفتند که فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در نگرانی های «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران و سپاه سهیم هستند، اما از مدت ها قبل با نامیدن سپاه به عنوان سازمانی تروریستی مخالفت کرده اند، از بیم آنکه این اقدام، با واکنش بالقوه ای علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پنتاگون از ذکر تمهیدات ارتش آمریکا برای محافظت از نیروهای آمریکایی مقابل اقدام تلافی جویانه سپاه یا شبه نظامیان متحد ایران در کشورهایی چون عراق خودداری کرد. مقام های آمریکایی اعلام کردند که تروریستی نامیدن سپاه ، مطلقا به منزله وارد جنگ شدن با ایران یا کشتن گروه های ایرانی نیست و ارتش آمریکا دستور مستقیم برای تعقیب نیروهای ایرانی دریافت نکرده است. رویترز در ادامه گزارش خود آورده است:’سه مقام ایرانی گفتند که به رغم لفاظی های تند تهران، واکنش ایران به این مساله، دیپلماتیک و آرام خواهد بود. ‘
 
«جیسون بلازاکیس» مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که بر روند تروریستی نامیدن سازمان های خارجی نظارت داشته است،گفت که در نظر گرفتن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی، صرفا جنبه نمادین دارد وبه دلایل سیاسی داخلی انجام شده که ممکن است تبعات مرگباری برای نیروهای آمریکایی داشته باشد.
وی در عین حال یادآور شد که این اقدام ترامپ دست وزارت دادگستری آمریکا را برای پیگرد حامیان سپاه بازتر می گذارد.


نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ در صفحه شخصی خود با اشاره به تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط ترامپ، او را بازیچه سعودی‌ها و رژیم اسرائیل خواند. ‘نتولسی گابارد’ در صفحه شخصی خود توئیت کرد: تانیاهو به همراه عربستان می خواهند آمریکا را به جنگ با ایران بکشانند و ترامپ در حال برآورده کردن چنین خواسته آنان است. هزینه‌های مالی و جانی (چنین جنگی) فاجعه‌بار است.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه (۱۹ فروردین ۱۳۹۸) اعلام کرد که واشنگتن، سپاه را یک سازمان تروریستی خارجی در نظر گرفته است. این تصمیم با مخالفت های متفاوتی در جامعه آمریکا مواجه شد. برخی نگران بی ثباتی بیشتر منطقه غرب آسیا هستند. افرادی از حزب دموکرات از جمله گابارد این تمصیم را تحت القاء دولت های سعودی و صهیونیستی دانستند. نتولسی گابارد عضو مجلس نمایندگان از هاوایی است. در یکی از جلسات پرسش و پاسخ تلویزیون ‘سی ان ان’ برای پاسخ به این سوال که آیا اسد علیه غیرنظامیان سوری سلاح شیمیایی به کار برده است یا نه، تحت فشار قرار گرفت.

گابارد در پاسخ به ‘دانا بش’ مجری این شبکه آمریکایی گفته بود: « گزارشاتی مبنی بر آن وجود دارند که هم دولت سوریه و هم گروه های تروریستی پرشمار در خاک این کشور از سلاح های شیمیایی استفاده کرده اند.» گابارد همچنین درپاسخ به این سوال که آیا به نظر وی اسد یک جنایتکار جنگی است یا نه، پاسخ داده بود: «فکر می کنم باید مدارک و شواهدی در این باره گردآوری شود. همان طور که پیشتر نیز گفتم، اگر مدرکی دال بر این پیدا شود، باید او را محاکمه کرد.»
برچسب ها: دونالد ترامپ