به روز شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۸:۱۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۷
کد مطلب : ۲۳۱۲۴۷
کارگران ؛ متضرران اصلى گرانى قیمت خودرو

فاصلـه 60میلیونـى پرایـداز کارخانه تا بازار

فاصلـه 60میلیونـى پرایـداز کارخانه تا بازار
گروه اقتصادی: کنترل قیمت بسیاری از کالاها ، از جمله خودرو از دست افراد رها شده است هر چند مســئولان شــرکت هاى بزرگ خودروســاز انتظار داشتند با قواعد و قوانین پیش بینى شــده در پیش فروش خودرو، بازار با وضعیتى عادى تر روبرو شــود اما روند افزایشــى قیمت ها در بــازار همچنان تداوم یاف تــه اســت.بررســى میدانى بازار خودرو شیراز نشــان مى دهد خودروهاى داخلى هم چنان در گرانى به سر مى برند. بسیارى از کارشناسان بر این باورند درحال حاضر تولید خودروســازان در وضع مناسبى قرار دارد امــا دلیل کمبود خــودرو در بازار، تعهدات معــوق شــرکت‌ها اســت کــه بخشــى از تولید خودروســازان را دربرمى گیــرد.قیمت خــودرو در بازار روزهای گذشــته نیــز بــا افزایش همراه شــد؛ طبــق اعــلام اتحادیه نمایشــگاه‌داران اتومبیل، قیمت پرایــد111 در بازار آزاد 110میلیــون، پرایــد131 حــدود 97میلیون و پراید132 هم 99میلیون تومان اســت. بر این اساس قیمــت تیبا صندوقدار بــه 118میلیــون و تیبا2 به 132میلیــون تومان افزایش یافــت؛ همچنین قیمت ســاینا هم به 133میلیون تومان رسید. در بازار آزاد دیــروز، قیمت کوییک دســتى و کوییک آر به ترتیب 138 و 143میلیون تومان است.

مردم در گرانی قیمت خودرو بی گناهند
آن طور که باقری رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و نمایندگى‌هــاى  فروش و خدمــات پس از فروش اتومبیل شــیراز مــى گوید: نابســامانى هایى که در هفته گذشــته در بــازار بورس رخ داد، باعث شــد که مردم ســرمایه هایشــان را از بازار بورس خارج و به ســمت خرید ملک و خــودرو هزینه کنند. وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر مردم هیچ گناهى در گرانــى قیمت خودرو ندارند و جامعه در این بخش بى تقصیر اســت، مى گوید: متاسفانه در حال حاضر جامعه به ســمت کاهش ارزش پول ملى در حرکت است بنابراین مردم در جهت حفظ سرمایه هایشان به ناچار به ســرمایه گذارى در بــورس، طلا، ملک، خودرو و ...... رو آورده اند.هدایــت االله باقرى در گفت و گو با ایلنا ادامــه مى‌دهد: با توجه به اینکه شــوراى رقابت هر ســه ماه یک بار مجوز افزایش قیمت را کسب کرده اســت، بنابراین این مهم سبب شده که بازار خودرو با مشکل مواجه شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و نمایندگى هــاى فروش و خدمــات پس از فروش اتومبیل شــیراز با اشــاره به اینکــه مصوبه افزایش قیمت خــودرو به هیــچ وجه علمى و کارشناســى نیست، مى افزاید: اگرچه مسئولان با تصویب قانون افزایــش قیمت خودرو در هر ســه ماه یکبار، بر این باور بودنــد که مى توانند قیمت خــودرو در بازار و کارخانــه را نزدیک کننــد اما متاســفانه این اقدام اشتباه اســت؛ چرا که افزایش 20 الى 30 درصدى قیمــت خودرو به مراتب تاثیر زیادى در بازار خواهد داشت و این تصمیم بدون دلیل و منطق انجام نشده است.

فاصلـه 60 میلیونـى خـودرو پرایـد از کارخانه تا بازار
وى در ادامه با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر فاصلــه زیادى بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار وجــود دارد، بیــان مى کند: به عنــوان مثال قیمت خودرو پراید 111 که در کارخانه حدود 40 میلیون تومان است در بازار بیش از 100 میلیونن تومان است.باقرى می گوید: در صورتى که دولت قصد کنترل بازار را دارد، راهى جز افزایش تولید خودرو نیســت، بطورى که یکسان بودن عرضه و تقاضا در بازار خودرو مى تواند تا حدى قیمت خودرو را کنترل کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و نمایندگى هاى فــروش و خدمات پس از فروش اتومبیل شــیراز با اشــاره بــه اینکه قیمــت قطعات خودرو بــه مراتب خیلــى بیشــتر از خــودرو گران شــده اســت، مى افزایــد: اگرچه قیمت خودرو نســبت به ســال هاى گذشــته حدود دو الى ســه برابر گران تر شــده، اما قیمت قطعات خودرو نســبت به ماه و سال گذشته حدود 10 برابر گران تر شــده است.باقرى با اشاره بــه اینکه در حــال حاضر بــازار خودرو در شــیراز در یــک رکــود و کســادى بى ســابقه اى به ســر مى برد ادامه مى دهد: با توجه به کم بودن عرضه و تقاضا متاسفانه شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.وى با اشاره به اینکه قیمت خودرو206 تیپ دو حدود 192 میلیون تومان اســت، ادامه مى دهد: این در حالى اســت که قیمــت خودرو 206 تیپ 5 حدود 235 میلیون تومان اســت بطورى که قیمت خودرو نســبت به هفته گذشــته بیش از 25 درصد گران تر شده است.

کارگران و اقشار ضعیف، متضرران اصلى گرانى قیمت خودرو
وى در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگران و اقشار ضعیف، متضرران اصلى گرانى قیمت خودرو هستند، مى افزاید: کارگران به سختى براى خودرو ثبت نام کردند، بنابراین افزایش ناگهانى قیمت خودرو باعث مى شود که در پرداخت اقســاط بعدى خودرو با مشکل مواجه شوند.رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران و نمایندگى هاى فروش و خدمات پــس از فروش اتومبیل شــیراز مى افزاید: افزایــش 40 الى 50 درصدى قیمت خودرو فشــار زیادى را به کارگران و اقشار ضعیف وارد مى کند.

زمانى که خودروهاى نــو وارد بازار نشــود خرید و فروش خودروهاى دســته دوم کاهــش می یابد  
رزمى نایب رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل شیراز مى گوید: عدم تحویل خودرو توسط شرکت ها و نمایندگى هاى خودرو در موعد مقرر ســبب شــده که بــازار اتومبیل شــیراز روز به روز کســاد تر شود.جواد رزمى در گفت و گو با ایلنا مى افزاید: کاهش یافتن عرضه خودروها توسط نمایندگى ســبب شــده که خرید و فروش خیلى کم انجام شود.وى مى افزاید: اگرچه خرید و فروش خودروهاى دسته دوم ارتباط مستقیمى به عرضه خودروهاى صفر دارد و افراد با انگیزه خرید خودروهاى نو و صفر اقدام به فروش وســایل نقلیه مى کنند، بنابراین طبیعى است زمانى که خودروهاى نــو وارد بازار نشــود خرید و فروش خودروهاى دســته دوم کاهــش یابد.

 خرید پراید ساده آروزی دست نیافتنی
رضا یک کارگر ۳۵ ساله اهل شیراز هم در ادامه با اشاره به اینکه خرید خودرو پراید ساده برایم آروزی دست نیافتنی شده است می افزاید:با آمدن کرونا کارم را از دست دادم. کمی پس‌انداز داشتیم همراه با فروش طلاهای زنم تصمیم گرفتیم یک پراید بخریم  تا من بتوانم مسافرکشی کنم  اما به دلیل بی سر و سامانی قیمت‌ها  از آن روز  تا کنون نتوانستم  و هربار  با دیدن قیمت ها  دست خالی به خانه  برمی گردم.این کارگر ساختمانی می گوید: واقعا نمی‌دانم  با این قیمت‌های گران و اوضاع کار خراب چگونه باید به زندگی ادامه دهیم متاسفانه طلاهای زنم را هم برای خرید ماشین فروختم که آن هم نشد، شاید باور نکنید اما  هر ماه از پول فروش طلاها برمی داریم تا چرخ زندگی‌مان بچرخد.
مرجع : ایلنا
برچسب ها: قیمت پراید