به روز شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۸:۱۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب : ۲۳۱۸۹۶

برنامه‌های آموزشی تلویزیون در روز چهارشنبه

برنامه‌های آموزشی تلویزیون در روز چهارشنبه
گروه جامعه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان
ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه ١٠ رشته طراحی دوخت
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه ونرم افزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشته معماری
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی

پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠تا١۵ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم (درس اول بخش دوم)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم (درس اول بخش دوم)

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:
ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۶درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی آموزش داده می شود.
برچسب ها: مدرسه تلویزیون