به روز شده در ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۸:۵۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : ۱۳۰۱۲۳

سیاه‌نمایی‌های فرادستان و دغدغه منافع ملی ایران

سیاه‌نمایی‌های فرادستان و دغدغه منافع ملی ایران
محمدآزاد جلالی زاده
الف» برگزاری انتخابات در مقیاس کشوری و اینهمه هزینه فیزیکال و غیرفیزیکال و انسانی و ... خود هدف نیست بلکه وسیله ای برای هدفی بزرگتر است و این هدف والاتر همان تامین منافع ملی و افزودن بر مشروعیت قدرت حاکمیت در چهارچوب های سرزمینی و نشان دادن تصویری قدٙر از خود به نزد جهانیان و قدرت های بین المللی است.

ب » وقتی دانشجویی مظلوم و یا کارگری و یا دستفروشی و راننده ای احیاناً فریادی برمی آورد و دردی را بیان می کند در خلوت و یا جلوت ، انواع و اقسام نهادهای قانونی و غیر قانونی و موازی و غیر موازی به بهانه اقدام علیه امنیت ملی و پاسداشت چهارچوب سرزمینی بر وی می تازند و سنگین ترین تنبیه ها را بر وی روا می دارند، البته کسی که بر ضد منافع ملی قدم برمی دارد باید زنهار گیرد ولی این زنهار بایستی نسبت به بالادستان و فرودستان یکسان باشد.

ج » انتخابات و بساط آن در ایران برپاست وهر کسی از ظن خود یار جریانی شده است، اما اصلی که فراموش شده آن است که اولویت دادن منافع ملی بر فرد و جریان سیاسی، استثنا ندارد. جالب آنکه انگار بعضی نامزدها از کشوری دشمن!؟ آمده اند و قصد بر هم زدن نطم مستقر سیاسی دارند، سخنانی می گویند وموضع هایی می گیرند که حتی در مواردی اپوزیسیون خارج نشین دور و بر این مسایل نرفته است!؟

د » برخی نامزدها بازی انتخابات را حیثیتی کرده و به آب و آتش می زنند تا به پاستور رسند و برای رسیدن به این هدف از هیچ امری فارغ از اخلاقی یا غیر اخلاقی و متناسب با امنیت ملی یا تهدید کننده آن، رو نمی گرداند و هدف کوتاه مدت خویش را که رسیدن به ریاست جمهوری این سرزمین است، بر اهداف بلند مدت که یکی از آنها بی شک تامین منافع ملی بلند مدت است، به طور جدّ رجحان داده اند.

ه» بحث های خطرناکی منجمله نقسیم بندی توهمی چهار ونود و شش درصدی فارغ از آنکه شعار تبلیغاتی باشد یا نه، شاید در کوتاه مدت آسیبی نرساند، اما قطعاً در بلند مدت باعث ایجاد شکاف طبقاتی مهارناپذیر و غیرمدنی و به تبع شکاف اساسی در اتحاد و همبستگی ملی و گسست ترمیم ناپذیر فرادستان و فرودستان -- خیالی و نه واقعی -- و رفتن جامعه به سوی خشونت برای جبران خواهد شد و در سوی دیگر افزودن بر مطالبات غیرعملیاتی چون چند برابر کردن یارانه ها، افکار عمومی را به سمت بی اعتمادی بیشینه به نظم مستقر سیاسی خواهد کشاند و این آن نکاتی ست که برخی-- به عمد یا غیر عمدش را نمی دانم -- شتابان به سوی آن ها روان هستند و کسی هم نیست که ترمزشان را بکشد.

و»به جد معتقدم که بعد از این هیاهوهای انتخاباتی و آرام شدن بالنسبه کشور و فارغ از نتایج، بایستی برخی نامزدها و اتاق فکرشان را به اتهام نادیده گرفتن منافع و امنیت ملی به محاکمه کشاند و فارغ از پایگاه و جایگاهشان،با چنین افکار پوپولیستی خطرناکی که کشور را به ورطه سقوط می کشاند، به گونه ای جدی برخورد کرد.