پایگاه خبری بهار نیوز 4 شهريور 1393 ساعت 10:23 https://www.baharnews.ir/news/52521/اثر-درمانی-زعفران-تومورهاي-سرطان-سينه -------------------------------------------------- عنوان : اثر درمانی زعفران بر تومورهاي سرطان سينه -------------------------------------------------- گروه سلامت: پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی به بررسی اثر کروسین و کروستین موجود در زعفران بر بیان ژن‌های p53 و p27 در تومورهای سرطان سینه پرداختند. متن : زعفران نه تنها به عنوان یک ادویه، بلکه به عنوان یک گیاه دارویی با استفاده‌های درمانی متنوع، مورد توجه است. کاربرد مهمی که امروزه برای این گیاه ثابت شده، نقش آن در درمان سرطان‌های مختلف است. مهشید عزیزیان، کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ضمن بیان این مطلب ادامه داد: کروستین و کروسین از کاروتنوئیدهای مهم زعفران می‌باشند که اثرات ضد توموری و ضد سرطانی آنها در مطالعات مختلف نشان داده شده است اما مکانیزم دقیق مولکولی عمل این ترکیبات در مهار سرطان هنوز نامشخص است. وی با اشاره به شیوع روز افزون سرطان سینه در زنان گفت: سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان ها در زنان است که تا 57 درصد آنها نیز از نوع وابسته به استروژن می‌باشد. یکی از علل بروز سرطان عدم تعادل بین مرگ و تکثیر سلولی از طریق چرخه سلولی است. p35 یکی از مهمترین ژن‌های دخیل در آپوپتوز و تکثیر سلولی است. p27 نیز یکی ز مهارکننده‌های کینازهای وابسته سیکلون می‌باشد که فعالیت آن به مهار چرخه سلولی منجر می‌شود. عزیزیان در خصوص اهداف این طرح پژوهشی اظهار داشت: با توجه به این که مطالعه قبلی ما اثرهای متفاوت کروسین و کروستین را بر فعال‌سازی p12 در تومورهای سرطان سینه القاء شده توسط UMN نشان داد، به منظور روشن شدن مکانیزم این اثر، بررسی بیان ژن‌های P35 و P72 در این تومورها انجام شد. RNA از تومورهای پستان القاء شده توسط NMU و بافت طبیعی رت‌های ماده استخراج شد. سپس بیان ژن‌های P35 و P72 در این نمونه‌ها با روش RCP-TR بررسی شد. وی در ادامه یافته‌های خود را اینگونه تشریح کرد: مقایسه‌ نمونه‌های بدون تیمار و تیمار شده با کاروتنوئیدهای زعفران، افزایش بیان ژن P35 در تومورهای رت‌های تیمار شده با کروستین ولی کاهش بیان آن در تومورهای تیمار شده با کروسین را نشان داد. همچنین، کاهش بیان P72 در تومورهای رت‌های تیمار شده با کروستین و کروسین نسبت به رت‌های توموری بدون تیمار مشاهده شد. پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: کروستین و کروسین بیان P72 را در تومورهای سرطان سینه القاء شده با NMU کاهش دادند ولی اثر آنها بر P35 متفاوت بود که این یافته با داده‌های قبلی ما در مورد P12 هماهنگ است. گفتنی است، این پژوهش با راهنمایی دکتر سیده زهرا بطحائی و مشاوره دکتر محبوبه اشرافی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.