کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

هزینه‌های زندگی عامل مهم ترک قرنطینه درخانه

ایلنا , 3 آذر 1399 ساعت 11:21


گروه اقتصادی: اگرچه در روزهاى ابتدایى شیوع کرونا نسبت به روزهای اخیر ، اوضاع تا اندازه‌ای تحت کنترل بود اما رفته رفته افزایش تعداد مبتلایان این روند را دشوارتر کرد و عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی برخی افراد به دلایل متفاوت مانند معیشت و...باعث شد این بیماری شدت بیشتری بگیرد.روند مبتلایان در ماه‌های گذشته نشــان داده که بســیارى از افراد مبتلا ، شــرایط قرنطینه خانگــى را رعایت نمى‌کنند و پس از چند روز به دلایل متفاوت از جمله ترس از دست دادن شغل ، خرج و مخارج زندگی ، خسته شدن از ماندن در خانه و تنهایی و... از منزل خارج مى شوند. هرچند که از شروع هفته جاری قوانین جدیدی برای  کنترل بیماری کرونا وضع شده اما به باور بسیاری از کارشناسان سلامت به دلیل تأخیر در اجرای آن چندان تاثیری در کنترل این بیماری ندارد به طوری که کنترل این بیماری نیازمند قرنطینه تمام کشور و استان به صورت کامل است. عبدالرسول همتى، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى شیراز درباره شرایط کنترل قرنطینه بیمــاران مبتلا به کرونا مى گوید: شناســایى و کنترل بیمــاران مبتلا بــه کرونــا در روزهاى ابتدایی شــیوع این بیماری و در زمانى که تعداد بیمار کمتر بود اجرا شــد اما افزایـش مبتلایان به کرونا شـرایط را براى کنترل قرنطینه خانگى سخت تر کرده است.او در گفــت وگــو با  ایلنا مــى‌گوید: مثبت شدن تست 150 نفر در روزهای نخست شیوع کرونا باعث شده بود که کنترل این تعداد امری امکان پذیر شود اما افزایش موارد مثبــت به 2500 نفر در روزهای گذشته شرایط را برای کنترل سخت و دشوار کرده است.او عنوان مى کند: در این شــرایط و برای کنترل این بیماری تغییر رویکرد داده‌ایم، بــه نحــوى که با افــراد مبتلا تماس تلفنــى برقرار کردیــم و نیروها از طریق آدرس هاى بیمــاران و شــماره تلفن آنها با مبتلایان تماس تلفنى برقرار مى کنند.
به گفته همتــى  روزانه 100خط تماس تلفنى در مرکز بهداشــت شهداى والفجر و شــهداى انقــلاب  با بیماران در ارتباط‌اند.معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکى شیراز با بیان اینکه تغییر رویکرد دیگرى در کنترل افراد مبتلا به کرونا از طریق آموزش ها انجام مى شود، خاطرنشان مى کند: از همان زمانى که افراد مشکوک به مراکز 16 ســاعته براى انجام تست مراجعه مى کنند، آموزش ها آغاز مى شود.

تقسیم بندى شیراز به 160 بلوک 
همتى با اشــاره به اینکه در ســه روز گذشــته با هدف کنترل بیماری کرونا طرحى مشترک از طرف دانشگاه علوم پزشکى با بسیج آغاز کردیم، تصریح مى کند: در این طرح موارد مثبت را شناسایى مى کنیــم و روزانه در اختیار بســیج قرار مى دهیم و از ایــن طریق بســیج محــلات افراد مبتــلا را کنترل مى کنند تا قرنطینه خانگى را ترک نکنند.او ادامــه مــى دهــد: همچنیــن در ایــن طرح شماره تماس ثابت مبتلایان در اختیار نیروها گذاشته مى شود و از این طریق آنها کنترل مى شوند.

معیشت عامل مهم ترک قرنطینه
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکى شیراز با بیان اینکه این طرح مشــترک بــه صورت حضورى و در تمام ســطح شهر شــیراز اجرا مى شــود، عنوان مى‌کند: در این طرح مناطق مختلف شیراز بلوک بندى شــده اســت و هر بلوک یک فرمانده عملیات دارد که بــا همکارى یک نیروى پزشــک، چهار پرســتار و 10 نیروى بســیجى است که کنترل ها و نظارت ها را دنبال مى کنند.به گفته همتى در این طرح شــهر شیراز به 160 پهنه و بلوک تقســیم بندى شده است تا از این طریق بیماران مبتلا به کرونا را کنترل کنند. او بــا بیان اینکه مســائل اقتصادى و معیشــتى باعث مى شــود که برخــى از افــراد از قرنطینه بیرون بیاینــد، ابراز مى کنــد: این موضوع باید حل شــود و همچنین در طرح مشــترک با بســیج اگــر فرد مبتلا نیازمند باشــد مایحتاج آن تامین مى شود .

منابع کشــور پاســخگوى جبران خسارت های کرونا نیست
 قادرى عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس هم در ادامه مــى گوید: تعطیلى یــک ماهه تمام کشــور ضرورت نــدارد و تامین منابع تمام هزینه هــاى مردم براى یک ماه به دلیل وضــع اقتصادى دولت امرى ناممکن اســت. جعفــر قــادرى در گفــت و گــو با ایلنا با اشاره به اینکه بخشى از خسارت هایى که کرونا بر اقتصاد و اصناف وارد کرد قابل جبران اســت، مى افزایــد: اما نبایــد فراموش کرد که امکان جبــران براى بخش دیگرى از اقتصاد به هیچ وجه وجود ندارد و بى شک با توجه به وضع موجود نمى توان منبعى براى جبران و تامین خسارت ها تعریف کنیم. نماینده شــیراز و زرقان با اشــاره به اینکه دولت و مجلس در تلاشــند تا بتوانند خسارت هاى ناشى از بیمارى کرونــا را جبران کنند، ادامه مى دهد: اما متاســفانه بخشــى از خســارت هایى کــه کرونا به اقتصاد وارد کرده اســت قابل جبران نیست.عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس با اشــاره به اینکه طبیعى اســت که دولــت و مجلس تلاش شــان را براى حمایــت از افــرادى که بــه واســطه کرونا به شــدت متضرر شــدند و راه بــه جایــى ندارند را بــه کار گیرند، مــى افزاید: اما نبایــد فراموش کرد که منابع کشــور پاســخگوى جبران بســیارى از خســارت ها نخواهد بود.

تأمین هزینــه هاى مردم براى یــک ماه امکان پذیر نیست
نماینده شــیراز و زرقان با اشــاره به اینکه شیوع کرونا باعث شد تا تمام افراد به نوعى متضرر شــوند، مى افزاید: بى شــک کرونا تنها به کشور ایران خســارت وارد نکرد و این بیمارى باعث شــد تا کشورهاى پر توان آمریکایى و اروپایى و کشور چین هم متضرر شوند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشــاره به تامین هزینه هاى مردم در یک مقطع زمانى یک ماهه براى ریشه کردن بیمارى کرونا در کشــور مى افزاید: شاید تعطیلى یک ماهه تمام کشور ضــرورت ندارد امــا تامین منابع تمام هزینــه هاى مردم براى یــک ماه به دلیل وضع اقتصادى دولت امرى اســت که امکان پذیر نیست.

امکان یــک ماهه تعطیلى کشور وجود ندارد
وى با بیان اینکه بالا بودن حجم خســارت هاى ناشــى از کرونــا از دیگر دلایل عدم تعطیلى کشــور به مدت یک ماه اســت، مى افزاید: در شــرایط فعلى امکان یــک ماهه تعطیلى کشور وجود ندارد.
 


کد مطلب: 242591

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/242591/هزینه-های-زندگی-عامل-مهم-ترک-قرنطینه-درخانه

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir