به روز شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - ۱۶:۵۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۵۸
کد مطلب : ۳۰۷۹۸۰

آثار خوشنویسی داود رواسانی به قونیه رفت

آثار خوشنویسی داود رواسانی به قونیه رفت
گروه فرهنگی: آثار خوشنویسی داود رواسانی در هتل بالکچیلار قونیه به نمایش گذاشته می‌شود.به گزارش ایسنا، داود فرشباف رواسانی متولد ۱۳۲۶ تبریز است که آثارش از ۲۰ لغایت ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ (۱۱ تا ۱۸ دسامبر) در قونیه به نمایش گذاشته خواهد شد.
 
این هنرمند که از همان دوران کودکــی بــا نقــش و رنــگ و فــرم قالیبافــی ایرانــی آشــنا شــد، در دوران جوانــی ضمــن تحصیــل، در کارخانــۀ قالیبافــی بــه طراحــی نقشــه‌های فــرش پرداخــت و نقــش و نگارهــای قالــی را بــا ظرافــت و ذوقــی سرشــار می‌ســاخت.

رواسانی پس از چند سال زندگی در تهــران مســیرش بــه انجمــن خوشنویســان ایــران گشــوده شــد و از اســتادان کیخســرو خــروش، علــی راهجیــری،  عبــدالله فــرادی و محمــد حیــدری تعلیــم گرفــت. از مهم‌ترین آثار این هنرمند خوشنویس می‌توان بــه دیــوان حافــظ، کلیــات پرویــن اعتصامــی، روح الارواح شــیخ احمــد ســمعانی، بیــژن و منیــژه ، زال و رودابــه فردوســی و ... که به رشته تحریر درآورده است، اشــاره کــرد.رواسانی، هنرمند خوشنویس همچنین در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ درجه استادی و درجه یک هنری شده است.