به روز شده در ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ - ۱۸:۵۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب : ۴۰۷۵۴۵

رگبار باران و گرد‌و‌خاک ۵ روزه در‌نقاط مختلف کشور

رگبار باران و گرد‌و‌خاک ۵ روزه در‌نقاط مختلف کشور
گروه جامعه: سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که ﻃی ۵ روز ﺁﻳﻨﺪه در ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﻳﻞ ﺷﺐ در ﺑﺮخی ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺏ، ارﺗﻔﺎﻋﺎﺕ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﺮﻗی، ارﺗﻔﺎﻋﺎﺕ زاﮔﺮﺱ ﻣﺮﻛﺰی، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎﻁ اﺳﺘﺎن‌ﻬﺎی ﻳﺰد، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرﺱ، ﻛﺮﻣﺎن، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﮔﺒﺎر و رﻋﺪوﺑﺮﻕ، وزﺵ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ، در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎﻁ ﮔﺮدوﺧﺎﮎ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨی ﻣیﺷﻮد.

اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ در ﺑﺮﺧی ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟی و ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨی ﻣی‌ﺷﻮد.اﻣﺮوز ﺷﺪﺕ ﺑﺎرش‌ﻬﺎ در ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻓﺎرﺱ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰی و ارﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻛﺮﻣﺎن، ﺷﻤﺎل و ﻏﺮﺏ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨی ﻣیﺷﻮد.ﻃی ۵ روز ﺁﻳﻨﺪه در ﺷﺮﻕ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﺑﻞ و ﺗﺎ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺑﻌﻀی ﺳﺎﻋﺎﺕ وزﺵ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺮدوﺧﺎﮎ ﭘﻴﺶبینی میﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرﺱ ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﻳﺎی ﻋﻤﺎن اﻣﺮوز ﻣﻮاجند.
برچسب ها: هواشناسی بارندگی