کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

کدام مهمترند: تامین آب یا صدور انقلاب؟ 

30 آبان 1400 ساعت 20:17


گروه سیاسی: صادق زیباكلام استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سدسازی‌های نادرست، خشکسالی، برداشتِ بی‌رویه منابع‌ِزیرزمینی، کشاورزی سنّتی و هدررفتن هولناک آب در بخش کشاورزی، تصفیه نکردن فاضلابهای کشور، ایجاد صنایع وکشت بی‌رویه محصولاتی که نیاز به آب فراوان دارند(در مملکتی که کم آب هست)، سرمایه‌گذاری نکردن بررویِ منابع تجدید آب، در الویت قرار نداشتن مدرنیزه کردن کشاورزی( و درنتیجه صرفه جویی در مصرف آب)،و..... همه متهم‌اند.امّا متهمِ اصلی، حاکمیّت‌ِتفکّری است که  اکنون برایش اهمیت دارد و خیلی در بندِ  آینده  کشور نیست. اولویتش بیشتر شاملِ مصالح نظامی، پیشرفتِهای هسته‌ای، نابودیِ اسرائیل، صدورِانقلاب، ستیز با آمریکا و در افتادن با نظامِ سلطه است تا تامینِ آب، گسترشِ جنگل‌ها و فضایِ سبز، حفظ و حراست از محیطِ زیست، استنشاقِ هوای پاک، توسعه پایدار و این دست دغدغه‌های روشنفکرمابانه غربی. 


کد مطلب: 306708

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/note/306708/کدام-مهمترند-تامین-آب-یا-صدور-انقلاب

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir