به روز شده در ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۲۲:۰۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ساعت ۲۰:۴۷
کد مطلب : ۱۳۰۷۴۷
آمار انتخابات در 16 شهر تهران /جدول

آراي تهران؛ روحاني 70% رييسي 26%

گروه سياسي: جزییات آمار تعداد واجدین شرایط رأی دادن و آرای چهار کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.
آراي تهران؛ روحاني 70% رييسي 26%
به گزارش ایسنا براساس گزارش آماری به دست آمده تعداد واجدین شرایط رأی دادن و تعداد آمار هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری دراستان تهران و 16 شهرستان استان به شرح زیر است:
براساس آمار جزییات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 1396 ، تعداد واجدین شرایط  رأی دادن دراستان تهران 9387122 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 6212794رای بوده است.همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال 92، آمار واجدین شرایط استان تهران 7880976 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 5068089رای بوده است.

 جدول شماره 1)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 5500000 3686961  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 درصد نسبت به کل آراء 70/19  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 969218 درصد نسبت به کل آراء 26/28  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  45659 درصد نسبت به کل آراء 1/23  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 16817 درصد نسبت به کل آراء 0/45  
             
 
 
جدول شماره 2) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  اسلامشهر
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 363946 266222  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 151873 درصد نسبت به کل آراء 57  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 100279 درصد نسبت به کل آراء 37/66  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  4542 درصد نسبت به کل آراء 1/70  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1414 درصد نسبت به کل آراء 0/53  
             
 
 
جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  بهارستان
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 338866 217045  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 107148 درصد نسبت به کل آراء 49/36  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 98619 درصد نسبت به کل آراء 45/35  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  3457 درصد نسبت به کل آراء 1/59  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1237 درصد نسبت به کل آراء 0/56  
             
 

 جدول شماره 4)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پاکدشت
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 189293 139801  
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 72353 درصد نسبت به کل آراء 51/75  
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 60546 درصد نسبت به کل آراء 43/30  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1771 درصد نسبت به کل آراء 1/26  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1223 درصد نسبت به کل آراء 0/87  
             
 

  جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پردیس
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 127730 86988  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 54475 درصد نسبت به کل آراء 62/62  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 28412 درصد نسبت به کل آراء 32/66  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1196 درصد نسبت به کل آراء 1/37  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 540 درصد نسبت به کل آراء 0/62  
             
 
 
 
   

جدول شماره 6)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پیشوا
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 49785 39076  
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 20983 درصد نسبت به کل آراء 53/69  
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 16080 درصد نسبت به کل آراء 41/15  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  637 درصد نسبت به کل آراء 1/63  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 276 درصد نسبت به کل آراء 0/70  
             
 
 
جدول شماره 7)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  دماوند
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1   101424  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 63697 درصد نسبت به کل آراء 62/80  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 32588 درصد نسبت به کل آراء 32/13  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1289 درصد نسبت به کل آراء 1/27  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 469 درصد نسبت به کل آراء 0/46  
             
 
 
جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  رباط کریم
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 130369 119764  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 62576 درصد نسبت به کل آراء 52/24  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 50966 درصد نسبت به کل آراء 42/55  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1762 درصد نسبت به کل آراء 1/47  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 645 درصد نسبت به کل آراء 0/53  
             
 
 
جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ری
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1   342094  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 186831 درصد نسبت به کل آراء 54/61  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 137261 درصد نسبت به کل آراء 40  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  4987 درصد نسبت به کل آراء 1/54  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1890 درصد نسبت به کل آراء 0/55  
             
 
 
جدول شماره 10 )آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شمیرانات
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1   352408  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 274125 درصد نسبت به کل آراء 77/78  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 68720 درصد نسبت به کل آراء 19/5  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  3183 درصد نسبت به کل آراء 0/90  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1222 درصد نسبت به کل آراء 0/34  
             
 
 
جدول شماره 11 ) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شهریار
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 423699 308059  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 185570 درصد نسبت به کل آراء 60/23  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 107714 درصد نسبت به کل آراء 34/96  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  4089 درصد نسبت به کل آراء 1/32  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 1444 درصد نسبت به کل آراء 0/46  
             
 
 
 جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  فیروزکوه
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1   35150  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 22402 درصد نسبت به کل آراء 63/73  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 11007 درصد نسبت به کل آراء 31/31  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  400 درصد نسبت به کل آراء 1/13  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 153 درصد نسبت به کل آراء 0/43  
             
 
  جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قدس
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 195602 122847  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 74080 درصد نسبت به کل آراء 60/30  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 43276 درصد نسبت به کل آراء 35/22  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  2019 درصد نسبت به کل آراء 1/64  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 669 درصد نسبت به کل آراء 0/54  
             
 
  جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قرچک
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 158119 121030  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 59323 درصد نسبت به کل آراء 49  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 55675 درصد نسبت به کل آراء 46  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1875 درصد نسبت به کل آراء 1/54  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 762     درصد نسبت به کل آراء 0/62  
             
 
 جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ملارد
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 247502 154105  
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 84983 درصد نسبت به کل آراء 55/14  
3 تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی 61582 درصد نسبت به کل آراء 41/90  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  2326 درصد نسبت به کل آراء 1/50  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 861 درصد نسبت به کل آراء 0/55  
             
 
  جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ورامین
 
ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 203296 119820  
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 60744 درصد نسبت به کل آراء 50/69  
3 تعداد آرای آقای  حسن روحانی 53262 درصد نسبت به کل آراء 44/45  
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  1740 درصد نسبت به کل آراء 1/45  
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 748 درصد نسبت به کل آراء 0/62