به روز شده در ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۸:۴۷
 
۲۳
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب : ۶۳۲۴
۲۹ اکتبر صدور منشور حقوق بشر کورش، نه روز تولد

متن كامل نخستین اطلاعیه‌ي حقوق بشر در جهان

گروه فرهنگي: در حاليكه برخي از ايرانيان، هفتم آبان ماه ۲۹ اکتبر را روز تولد كورش هخامنشي پادشاه بزرگ ايران باستان، قلمداد مي‌كنند، اين روز، روز بزرگداشت صدور منشور حقوق بشر اوست.
متن كامل نخستین اطلاعیه‌ي حقوق بشر در جهان
روز ۲۹ اکتبر روز تولد کورش كبير نیست، روزی است که در تقویم های جهانی، کورش به بابل وارد می‌شود و منشور استثنایی خود را به عنوان یک فرمان صادر می‌کند.
اصل این منشور اکنون در موزه بریتانیای لندن، و کپی آن در تالار سخنرانی‌های سازمان ملل متحد، به عنوان اولین منشور جهانی در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد.
گفتني اينكه کورش بزرگ در زمانه ای که هیچ امپراتور و سزار و رهبر سیاسی وجود نداشت که در شناسنامه اش جز جنگ و خشونت و در نهایت اندکی رفاه و دادگری برای فقط بخشی از ملت خویش، یعنی «بزرگان و نجبا» وجود داشته باشد، هدیه ی کورش بزرگ نه تنها به مردم خویش که به مردمان سرزمین های دیگر، مجموعه ای بود از آزادی مذهب، آزادی محل کار و زندگی، فراهم سازی زمينه رفاه و شادمانی همه مردمان و مهم تر از همه حذف بیگاری و بردگی.
... کورش آشتی‌خواهانه به بابل اندر شد، سربازان بسیار او دوستانه در بابل گام برداشتند... و او نگذاشت کسی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده شود... او مردمان ستمدیده را از درماندگی رهانید.. آوارگان را به خانه های خود بازگرداند... بردگان را از بیگاری نجات داد... و فرمان داد که هر کسی در انتخاب مذهب و محل سکونت خود آزاد باشد.. ...»(برگرفته از اولین و معتبرترین نسخه ترجمه شده منشور کورش بزرگ از دانشمند زبانشناس و باستانشناس، دکتر عبدالمجید ارفعی)

متن کامل منشور کورش بزرگ نخستین اطلاعیه‌ي حقوق بشر در جهان

۱. «کورش» (در متن بابلی : «کو - رَ - آش»)، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه «بـابـِل»(با - بی - لیم)، شاه «سـومـر»(شو- مـِ - ری) و «اَکـَّد»(اَ‌ک - کـ َ- دی - ای)، ...

۲. ... همه‌ي جهان.

(از این جا تا پایان سطر نوزدهم، نه از زبان کورش، بلکه به روایت ناظری ناشناخته که مي‌تواند نظر اهالی و بزرگان بابل باشد، بازگو مي‌شود.)

۳. ... مرد ناشایستی به فرمانروایی کشورش رسیده بود.

۴. او آیین‌هاي کهن را از میان برد و چیزهای ساختگی به جای آن گذاشت.

۵. معبدی بَدلی از نیایشگاه «اِسَـگیلَـه»(اِ- سَگ - ایلَـه) برای شهر «اور»(او - ریم) و دیگر شهرها ساخت.
(«اِسَـگیـلَـه / اِزاگیلا» نام نیایشگاه بزرگ «مردوک» یا خدای بزرگ است. این نام شباهت فراوانی با نام نیایشگاه ایرانی «اِزَگین» در «اَرَتـَه»
منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابـِل، شاه سومر و اَکـَد، شاه چهار گوشه‌ي جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … نوه‌ي کورش، شاه بزرگ … نبیره‌ي چیش پیش، شاه بزرگ …
دارد که در حماسه‌ي سومری «اِنمِـرکار و فرمانروای اَرَته» بازگو شده است. آقای «جهانشاه درخشانی» در «آریاییان، مردم کاشی و دیگر ایرانیان»(تهران، ۱۳۸۲، ص ۵۰۷)، «اِزَگین» را به معنای «سنگ لاجورد» مي‌داند. از سوی دیگر «کاسیان» نیز رنگ آبی را رنگ خداوند به شمار مي‌آوردند و «کاشـّو / کاسـّو»، نام خدای بزرگ آنان به معنای «رنگ آبی» است. امروزه همچنان واژه‌ي «کاس» برای رنگ آبی در گویش‌هاي محلی بکار مي‌رود. برای نمونه در گیلان، مردان با چشم آبی را «کاس آقا» خطاب مي‌کنند. همچنین برای آگاهی از پیوند اَرَتـَه با نواحی باستانی ِحاشیه‌ي هلیل رود در جنوب جیرفت بنگرید به : مجیدزاده، یوسف، جیرفت کهن ترین تمدن شرق، تهران، ۱۳۸۲)

۶. او کار ناشایست قربانی کردن را رواج داد که پیش از آن نبود ... هر روز کارهایی ناپسند مي‌کرد، خشونت و بد‌کرداری.

۷. او کارهای ... روزمره را دشوار ساخت. او با مقررات نامناسب در زنـدگی مـردم دخالت مي‌کرد. اندوه و غم را در شهرها پراکند. او از پرستش «مَـردوک»(اَمَـر - اوتو) خدای بزرگ روی برگرداند.

(گمان مي‌رود نام «مردوک» با واژه‌ي آریایی و اوستایی «اَمِـرِتات» به معنای «جاودانگی / بی مرگی» در پیوند باشد. اما ویژگی‌هاي دیگر مردوک شباهت هایی با «اهورامزدا» دارد و همچون او در سیاره‌ي «مشتری» متجلی مي‌شده است. همان گونه که مردوک را با نام «اَمَـر - اوتو‌» مي‌شناخته اند؛ از او با نام آریایی و کاسی ِ«شوگورو» نیز یاد مي‌کرده‌اند که به معنای «بزرگ ترین سرور» بوده و با معنای اهورامزدا (سرور دانا / سرور خردمند) در پیوند است)

۸. او مردم را به سختی معاش دچار کرد. هر روز به شیوه ای ساکنان شهر را آزار مي‌داد. او با کارهای خشن ِخود مردم را نابود مي‌کرد ... همه‌ي مردم را.

۹. از ناله و دادخواهی مردم، «اِنلیل / ایـلـّیل» خدای بزرگ (= مردوک) ناراحت شد ... دیگر ایزدان آن سرزمین را ترک کرده بودند. (منظور آبادانی و فراوانی و آرامش)

۱۰. مردم از خدای بزرگ مي‌خواستند تا به وضع همه‌ي باشندگان روی زمین که زندگی و کاشانه‌ي شان رو به ویرانی مي‌رفت، توجه کند. مردوک خدای بزرگ اراده کرد تا ایزدان به «بابـِل» بازگردند.

۱۱. ساکنان سرزمین «سومِـر» و «اَکـَّد» مانند مردگان شده بودند. مردوک به سوی آنان متوجه شد و بر آنان رحمت آورد.

۱۲. مردوک به دنبال فرمانروایی دادگر در سراسر همه‌ي کشورها به جستجو پرداخت. به جستجوی شاهی خوب که او را یاری دهد. آنگاه او نام «کورش» پادشاه «اَنـْشان»(اَن - شـَ - اَن) را برخواند.
من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه‌ي مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
از او به نام پادشاه جهان یاد کرد.

۱۳. او تمام سرزمین «گوتی»(کو - تی - ای) را به فرمانبرداری کورش درآورد. همچنین همه‌ي مردمان «ماد»(اوم - مـان مَـن - دَه) را. کـورش با هر «سیاه سر» (همه‌ي انـسان ها) دادگرانه رفتار کرد.
(در تداول، نام ِبابلی «اومان منده» را با «ماد» برابر مي‌دانند. اما به نظر مي‌آید که این نام بر همه یا یکی از اقوام آریایی که در هزاره‌ي دوم پیش از میلاد به میان دورود مهاجرت کرده‌ بوده اند؛ اطلاق مي‌شده است.)

۱۴. کورش با راستی و عدالت کشور را اداره مي‌کرد. مردوک، خدای بزرگ، با شادی از کردار نیک و اندیشه‌ي نیکِ این پشتیبان ِمردم خرسند بود.

۱۵. او کورش را برانگیخت تا راه بابل را در پیش گیرد؛ در حالی که خودش همچون یاوری راستین دوشادوش او گام برمی داشت.

(ممکن است منظور دیده شدن سیاره‌ي مشتری بوده باشد. در باورهای ایرانی، سیاره‌ي مشتری نماد آسمانی ِ«اهورامزدا / مردوک» بوده است. نک به : بارتل ل. واندروردن، پیدایش دانش نجوم، ترجمه‌ي همایون صنعتی زاده، ۱۳۷۲. او حتی منظور از «سپاه پر شمار او» را نیز ستارگان آسمان مي‌داند.)

۱۶. لشکر پر شمار او که همچون آب رودخانه ای شمارش ناپذیر بود، آراسته به انواع جنگ افزارها در کنار او ره مي‌سپردند.

۱۷. مردوک مقدر کرد تا کورش بدون جنگ و خونریزی به شهر بابل وارد شود. او بابل را از هر بلایی ایمن داشت. او «نـَبـونـید»(نـَ - بو - نـ َ- اید) شاه را به دست کورش سپرد.

۱۸. مردم بابل، سراسر سرزمین سومر و اَکـَّد و همه‌ي فرمانروایان محلی فرمان کورش را پذیرفتند. از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌هاي درخشان او را بوسیدند.

۱۹. مردم سروری را شادباش گفتند که به یاری او از چنگال مرگ و غم رهایی یافتند و به زندگی بازگشتند. همه‌ي ایزدان او را ستودند و نامش را گرامی داشتند.

۲۰. منم «کورش»، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابـِل، شاه سومر و اَکـَّد، شاه چهار گوشه‌ي جهان.

(از این جا روایت به صیغه‌ي اول شخص و از زبان کورش بازگو مي‌شود. استرابو نقل مي‌کند که «کورش» نامی است که او پس از پادشاهی و با الهام از رود «کـُر» در جنوب پاسارگاد بر خود نهاد. پیش از این ، نام او «اَگـرَداتوس»(Agradatus) (اَگـرَداد / اَگـراداد) بوده است. نک به : جغرافیای استرابو، ترجمه‌ي هـ. صنعتی زاده، ۱۳۸۲، ص. ۳۱۹)

۲۱. پسر «کمبوجیه»(کـ َ- اَم - بو - زی - یَه)، شاه بزرگ، شاه «اَنـْشان»، نـوه‌ي «کـورش»(کـورش یکم)، شاه بزرگ، شاه اَنشان، نبیره‌ي «چیش پیش» (شی - ایش - بی - ایش)، شاه بزرگ، شاه اَنشان.

۲۲. از دودمانی ‌کـه ‌همیشه شاه بوده اند و فرمانروایی اش را «بـِل / بعل»
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌هاي مقدسش قلب مرا تکان داد … من برای صلح کوشیدم.
(بـ ِ- لو) (خداوند / = مردوک) و «نـَبـو»(نـ َ- بو) گرامی مي‌دارند و با خرسندی قلبی پادشاهی او را خواهانند. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم؛

(«نـَبو» ایزد نویسندگی و دبیری بوده، و نیایشگاه او به نام «اِزیدَه» خوانده مي‌شده است. ورود کورش «بدون جنگ و پیکار» به بابل، نه تنها در گزارش او، بلکه در متون بابلی همچون «سالنامه‌ي نبونید» و نیز در «تواریخ هرودوت»(کتاب یکم) تایید شده است. برای آگاهی از سالنامه‌ي نبونید نگاه کنید به : Hinnz, W., Darios und die Perser, I, ۱۹۷۶, p. ۱۰۶.)

۲۳. همه‌ي مردم گام‌هاي مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مَردوک دل‌هاي پاک مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

(پذیرش کورش توسط مردم، در «کورش نامه / سیروپدی»(Curou Paideia) نوشته‌ي گزنفون نیز تایید شده است. گزنفون اظهار مي‌دارد که مردمان همه‌ي کشورها با رضایت خودشان پادشاهی و اقتدار کورش را پذیرفته بودند (سیروپدی، کتاب یکم))

۲۴. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.

۲۵. وضع داخلی بابل و جایگاه‌هاي مقدسش قلب مرا تکان داد ... من برای صلح کوشیدم. نـَبونید، مردم درمانده‌ي بابل را به بردگی کشیده بود، کاری که در خور شأن آنان نبود.

۲۶. من برده داری را برانداختم. به بدبختی‌هاي آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه‌ي مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک از کردار نیک من خشنود شد.

۲۷. او بر من، کورش، که ستایشگر او هستم، بر پسر من «کمبوجیه» و همچنین بر همه‌ي سپاهیان من،

۲۸. برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم. به فرمان مَردوک همه‌ي شاهانی که بر اورنگ پادشاهی نشسته اند؛

۲۹. و همه‌ي پادشاهان سرزمین‌هاي جهان، از «دریای بالا» تا «دریای پایین»(دریای مدیترانه تا دریای فارس)، همه‌ي مردم سرزمین‌هاي دوردست، همه‌ي پادشاهان «آموری»(اَ - مور - ری - ای)، همه‌ي چادرنشینان،

۳۰. مـرا خراج گذاردند و در بابل بر من بوسه زدند. از ... تا «آشـور» (اَش - شور) و «شوش» (شو - شَن)

۳۱. من شهرهای «آگادِه»(اَ - گـَ - دِه)، «اِشنونا»(اِش - نو - نَک)، «زَمبان»(زَ - اَم - بـَ - اَن)، «مِتورنو»(مـِ - تور - نو)، «دیر»(دِ - ایر)، سرزمین «گوتیان» و شهرهای کهن آن سوی «دجله»(ای - دیک - لَت) که ویران شده بود را از نو ساختم.

۳۲. فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بود را بگشایند.
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه‌ي مردم گام‌هاي مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابـِل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل‌هاي پاک مردم بابل را متوجه من کرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
همه‌ي خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم. همه‌ي مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه‌هاي خود برگرداندم. خانه‌هاي ویران آنان را آباد کردم. همه‌ي مردم را به همبستگی فرا خواندم.

(با این که هیچ دلیل قاطعی در زرتشتی بودن ِکورش بزرگ در دست نیست؛ اما او همچون زرتشت به این باور کهن ایرانی پایبند بوده است که هر کس در پرستش خدای خود و انتخاب دین خود آزاد است. افسوس که موبدان زرتشتی ِعصر ساسانی با سختگیری‌ و خشونت‌هاي بی شمار و اعمال سلیقه‌هاي شخصی در تحریف آیین زرتشت، به این دستاورد با ارزش فرهنگ ایرانی آسیب زدند.)

۳۳. هم چنین پیکره‌ي خدایان سومر و اَکـَّد را که نـَبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشنودی مَردوک به شادی و خرمی،

۳۴. به نیایشگاه‌هاي خودشان بازگرداندم، بشود که دل ها شاد گردد. بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌هاي مقدس نخستین شان بازگرداندم،

(گشایش و بازسازی نیایشگاه ها به فرمان کورش، دست کم در یک متن دیگر شناخته شده است. بر این لوح چهار سطری که از «اَرَخ» در میان دورود کشف شده، آمده است : «منم کورش، پسر کمبوجیه، شاه توانمند، آن که «اِسَگیلَه» و «اِزیدَه» را باز ساخت.» برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به صفحه‌ي ۱۵۶ مقاله‌ي W. Eilers در کتاب شناسی)

۳۵. هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگانی بلند باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیک خواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند: «به کورش شاه، پادشاهی که تو را گرامی مي‌دارد و پسرش کمبوجیه جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.»

(در باورهای ایرانی، «سرای سپند» یا «اَنَـغْـرَه رَئـُچَـنـْگـْه» (اَنـَغران / اَنارام) به معنای «روشنایی ِبی پایان و جایگاه خدای بزرگ یا اهورامزدا و بهشت برین است.)

۳۶. بی گمان در روزهای سازندگی، همگی ِمردم بابل، پادشاه را گرامی داشتند و من برای همه‌ي مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم.
(صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم) ...

۳۷. … غاز، دو اردک، ده کبوتر. برای غازها، اردک ها و کبوتران …
(از سطر ۳۷ تا ۴۵ بخش نویافته ای است که در مقاله‌ي «درباره‌ي منشور کورش» به آن اشاره شد. این نُه سطر دنباله‌ي بلافصل سطرهای پیشین نیست.)

۳۸. ... باروی بزرگ شهر بابل بنام «ایمگور - اِنلیل»(ایم - گور - اِن - لیل) را استوار گردانیدم ...

۳۹. ... دیوار آجری خندق شهر را،

۴۰. ... که هیچ یک از شاهان پیشین با بردگان ِبه بیگاری گرفته شده به پایان نرسانیده بودند؛

۴۱. ... به انجام رسانیدم.

۴۲. دروازه هایی بزرگ برای آن ها گذاشتم با درهایی از چوب «سِدر» و روکشی از مفرغ ...

۴۳. ... کتیبه ای از پادشاهی پیش از من بنام «آشور بانیپال»(آش - شور - با - نی - اَپ - لی)

۴۴. ...

۴۵. ... برای همیشه !
نام شما

آدرس ايميل شما
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
نظر شما *


۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۲
کاش کوروش رو فراموش کنیم و به حرفاش عمل کنیم .

خیلی حرفه ها . طرف گفته اونموقع که هر کی آزاده دین خودش رو داشته باشه . (9541)
آرتا
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۱۹:۴۷
از اون همه قانون و دستور فقط همینشو فهمیدی!! (85598)
آرتا
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۱۹:۴۹
کوروش کبیر از اسمان نیامده بود بلکه اوهم یک انسان زمینی بود. ما هر کدام می توانیم راه او را ادامه دهیم و هر کدام یک کوروش شویم اول برای خودمان ، انوقت خواهید دید که به روزگار شکوه بر خواهیم گشت . جاوید ایران و ایرانی (85601)
حامد
United Kingdom
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۴
کوروش همان پیامبر ذوالقرنین.شک نکنید خوده خودشه.تاریخچه قوم سکا یا سک رو بخونید واون سدذوالقرنین (191500)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۱۸:۲۹
درود بر شما (334445)
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۳:۵۶
واین است معنی واقعی از عرش به فرش امدن!!!! (9550)
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۹:۲۳
با حلوا حلوا گفتن دهم ادم شیرین نمیشه. با کوروش کوروش گفتن هم اوضاع ما بهتر نمیشه. ما مردم خودمون باید فرهنگمون رو رشد و ارتقاء بدیم. (9586)
مهسا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۲۲:۳۵
واقعا جالبه! اولين منشور حقوق بشر از آن ايراني هاست اونوقت....... (9601)
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۷
وقتی منشور کورش رو میبینم جگرم میسوزه آتیش میگیره که چرا وضعمون اینه؟ (9623)
ناشناس
Sweden
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ ۱۵:۳۸
اگر واقعا"میدانیم که فکر دوهزاروپانصد سال پیش اینقدر روشنگر وسازنده هست پس کو بزرگان مملکت که یکهزارم ان خواسته ها را برای ملت خود عمل کنند.وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. (10249)
ناشناس
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ ۰۸:۰۲
اگه تو دنیا هنوز یکم میتونیم سرمون را بالا بگیریم به خاطر همین تمدون تاریخیمونه دورود بر کوروش بزرگ (11618)
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۷:۳۰
دقیقا (439257)
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ ۱۰:۱۵
بزرگترين آروزوم اينه كه اي كاش اي كاش در زمان اين بزرگ مرد تاريخ زندگي ميكردم (12006)
کوروش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۱۲:۱۷
ای کاش ... (15494)
کوروش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ۱۲:۲۴
به یاد یگانه برست سرزمین بارس دلم میسوزه وگاهی گریم میگیره که ما چنین تاریخ باعظمتی داشتیم که باید به اون افتخار کنیم حتی 10دقیقه دربارش در رسانه های خودمون حرف نمیزنن (15498)
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰۰:۱۱
اين از ارزو هاي من هم هميشه بوده. و همچنين در دوران صفويه. (369106)
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۲۳:۱۱
روحش شاد ویادش تا ابد گرامی (22798)
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ۰۴:۳۷
آقا ما مخلص کوروش بزرگ هستیم و هیچ شکی هم توش نیست. ولی چرا ما فقط یقیۀ 30 سال از تاریخمونو گرفتیم و از 2470 سال دیگش حرفی نمی زنیم، مثلأ محمود افغان، یزیدبن معاویه، هارون الرشید و دیگر دوستان، و از همه مهمتر هیچ حرفی هم مربوط به دانشمندانی چون خوارزمی، ابو علی سینا، ذکریای رازی و غیره نمی زنیم (93136)
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۳:۰۷
تاریخ ایران ۷۰۰۰ ساله نه ۲۵۰۰ (439288)
پریا
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۲۱:۲۱
آه و افسوس ک از این تاریخ باشکوه فقط چن پاراگراف نوشتین...و هیچ حرفی ازاین شکوه تو هیچ مجمع و رسانه های خودی نمیزنین...اصالتمون نباید از یاد بره (109873)
کیوان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۲:۱۵
هیچ کس در هیچ نقطه دنیا کاری برای ما نخواهد کرد. ما قادر به تغیر حتی فرزندمان نخواهیم بود اما اگر خود را تعغیر دهیم خواهیم توانست دنیا را تعغیر دهیم . وپیدا شدن کسی در این سرزمین مانند کوروش دور از انتظار نخواهد بود به امید ان روز بدرود (165735)
esi
United States
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ۱۹:۳۹
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﯽ ﻏﺮﻭﺏ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ (183876)
صالح
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۲۵
فردی بارها بزرگتر از کوروش در راه است، ک همیشه در تاریک ترین زمان شب، روز فرا می رسد. همچنین بدانیم ک کوروش چه خود بخواهد یا نخاهد، یکی از میوه های درختی بود ک زرتشت ریشه ی آن است. (185362)
mehrad
Iran, Islamic Republic of
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰۸:۲۱
برو به چسب به همون .......... (383570)
حامد
United Kingdom
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۰
کورش بزرگ همان پیامبر ذوالقرنین یاد شده در قران.شک نکنید که خودشه.به تاریخ قوم سکا.یا سک رجوع کنید میفهمید واون سد معروف که ازاهن ومس ساخته شده (191495)
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۱۵:۱۱
در پي تدوين منشور حقوق شهروندي توسط دولت يازدهم، آيت‌الله مصباح يزدي گفت: اینکه عده‌ای بیایند و حقوق شهروندی مطرح کرده و خواستار تساوی همگان از بهائی و یهودی و مسلمان شوند» پذیرفتنی نیست و حقوق شهروندي به معناي برابري بهائي و مسلمان، خلاف اسلام و قانون اساسي است و اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی‌داند. (210669)
مسلمون
Italy
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۰۰:۵۵
هر چی میکشیم از برداشت غلط امثال حضرتعالی از قرآنه (308816)
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰۰:۱۳
ايول خيلي خوب گفتيد (369107)
یوسف
Iran, Islamic Republic of
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰۸:۲۳
هرچی میکشیم از این........... (383571)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ۱۷:۴۸
هر وقت اسم کورش میاد گریم میگیره
کورش کاش بودی و میدیدی از ایرانی که ساختی چیش مونده
کورش خودت میدونی خیلی حرف بار دلمه ولی جرات....
همه با هم ایرانی هستیم و از نسل کورش بیایید با هم قسم بخوریم هر جا محرم شدیم خیانت نکنیم نگاه به دزدیا دوروبرمون نکنیم سعی کنیم به هر جا رسیدیم فکرمون از جیب خودمون وسیع تر باشه بخدا اگه همه اینجوری باشن همه جیبمون پر پول تر از وقتیه که تنها به فکر جیبمون باشیم دیر تر جواب میده ولی به ایرانی بودنم قسم عالی جواب میده .ولی ... راه من اینه جیبم پر نشه وجدانم راحته (212633)
هادي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۱
افسوس ١٠٠ هزار افسوس (214207)
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۳
ما حتي به مقبره كوروش هم احترام نميزاريم داره از بين ميره (214208)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ ۲۲:۰۷
خوبه والا دم از کوروش میزنیم بعد هرکاری میخواهیم انجام میدیم.تو رو خدا اسمشو نیارید.اوردن اسم کوروش لیاقت میخواد که ما نداریم (215078)
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۵:۴۱
واقعا حیف شد اخه چرا منشور کوروش نباید تو ایران باشه حتی اسمشم تو تقویم دیگه نیست اه ه ه ه ه هیف (220592)
آذر
United States
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۳۶
خیلی حیف ...
ولی فقط بودنش کافی نیست.خیلی ها خیلی ها هستن که فقط اسم کوروش و منشورشو میدونن خیلیام ...
واقعا بعنوان ی ایرانی از این وضع شرمنده و خجالت زده ام که ی فر ساکن لندن بیشتر از ما راجع به کوروش و کاراش بدونه (238852)
افشین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ ۰۸:۵۳
درود بر روح بزرگ کوروش .کوروش بزرگ (239369)
کورش کبیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۰۹:۴۵
این همه فیلم مسخره درست کردن این همه بیت المال را حرام کردن یک بار نیامدن فیلم کورش کبیر درست کنند که هویت ما ایرانی هاست (242148)
00000000000000
Germany
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ ۱۷:۲۰
خدا نکنه اینا بخوان فیلم کوروش کبیر و بسازن. !!!! یه جوری میسازن که بیچاره کوروش توی قبر میلرزه.. یوزارسیو رو ندیدین چی کار کردن؟؟!!! تازه یوزارسیو کلی مستندات قرآنی داشت و اونجوری از آب در اومد. وای به روزی که بخوان در باره کوروش فیلم بسازن.. (243431)
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰۸:۲۷
بزار نسازن چون گند میزنن برن ............. (383572)
نسو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ۱۲:۴۱
یک نسخه از حقوق بشر کوروش کبیر را برای داعش بفرستین تا فرق خودشان را با ایرانی ها بدونن. (247468)
وحید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ۱۳:۵۷
راست می گی. (247797)
امین اربابی
United States
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۱
سلام بر دوستان کوروش دوست درود بر کوروش اگر داعشی ها یکم از منشور کوروش رو بخونن میفهمن اومدن سمت ایران دل میخواد که اونا ندارن (259652)
رادمهر
Estonia
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ ۰۹:۴۱
آفرین ما ایرانی هستیم از تبار کورش (308030)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۰۰:۳۰
سلام بر کوروش کبیر ما از دولتمردان ایران می خواهیم که در رسانه ملی از هویتمان صحبت بشه این حق هر ایرانی که از تمدن کشورش بداند واقعا جای افسوس دارد که خارجی ها کوروش رابهتر می شناسند واقعا صد هزار حیف /////////// ///// (291354)
علی
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۱۱:۴۸
واقعادم کورش گرم که اون موقع که شاه های دیگه به فکرکشورگشایی بودن اون چه فکرروشنی داشته.............من به خودم افتخارمی کنم که توکشورپاکش هستم که روزی کسی مثل کورش فرمانرواش بوده (305985)
مخلص کورش بزرگ
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۱۱:۵۱
هیچی ندارم بگم ................................................................................................................................................................................................................ (305989)
غضنفر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۱:۵۶
در حامعه ما باید هر چیزی رنگ و بوی مذهبی داشته با شد تا ارزش داشته باشد امثال کوروش ی بزرگانی دیگر ویا اداب و سنن صحیح ما مانند روز سپنتا ( روز عشق ورزی و محبت) قدمتی به مراتب کهن تر از والت تایم دارد اما نامی از ان نیست (306476)
ایرانداد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ۱۵:۲۵
والنتاین عزیزم. (306648)
عای
Iran, Islamic Republic of
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۲۰:۳۹
داداش ولنتاین برای غربی هاست سنت سپنتا برای ایران بوده که قبل از اینکه ولنتاین اختراع بشه بوده و غربی ها ولنتاین رو از همین سپنتا اسکی رفتن (385137)
پربيننده‎ترين مطالب و خبرها